google-site-verification=qiRQGZB1j-4CSbRzaP9RGCawBrXQiO8XR54Y9QXgeyY

Co należy uczynić, żeby ukończyć wybrany kurs socjoterapii odbywający się w formie  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)?

 

W celu odbycia wybranego kursu należy:

 

1.  Opanować materiał 7 lekcji znajdujących się na platformie edukacyjnej.

     Zobacz przykładową lekcję wraz z zadaniem do zaliczenia.

2.  Po opanowaniu materiału danej lekcji należy napisać krótką pracę zaliczeniową na podany pod lekcją temat.

     Po opanowaniu materiału lekcji 1 należy napisać krótką pracę zaliczeniową na następujący temat: Podaj przykład

      ogólnego normowania jednego wybranego przez siebie, procesu poznawczego.

3.  Wziąć udział w co najmniej dwóch czatach (czaty odbywają się za pośrednictwem szkolnej platformy dla razy w tygodniu: w poniedziałki i czwartki o godz. 21,00).

      Pytania na czat umieszczone są na szkolnej platformie edukacyjnej pod Lekcjami nr 1, 2 i 3.

4.  Rozwiązać test zaliczeniowy (Po jego rozwiązaniu odsyłają go na adres szkoły - Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima ul. Zwycięstwa 147 75-604

      Koszalin)

5.  Odbyć zajęcia praktyczne.

      Kursanci, którzy biorą udział w 100h kursie odbywają 50h zajęć praktycznych.

      Kursanci, którzy biorą udział w 205h kursie odbywają 100h zajęć praktycznych.

      Kursanci, którzy biorą udział w 430h kursie odbywają 300h zajęć praktycznych.

      Po zakończeniu zajęć praktycznych Kursanci przesyłają na adres szkoły wypełniony, podpisany i oceniony dzienniczek zajęć praktycznych - adres do wysyłki -          Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima ul. Zwycięstwa 147 75-604 Koszalin

6. Kursanci odbywający 205h i 430h kurs instruktora socjoterapii muszą napisać dłuższą pracę zaliczeniową: Opracowanie tygodniowego, bądź dwutygodniowego, bądź miesięcznego planu pracy dla wybranej grupy podopiecznych.

7. Kursanci odbywający 430h kurs instruktora socjoterapii muszą napisać również pracę zaliczeniową na temat: Praca terapeutyczna z wybraną

przez kursanta grupą podopiecznych, np.: osobami starszymi, niepełnosprawnymi, dziećmi z problemami emocjonalnymi.

Co należy uczynić, żeby zapisać się na:

50h, 100h kurs podstaw socjoterapii,

lub 205h, 430h kurs instruktora socjoterapii

odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość? (on - line).

 

W celu odbycia jednego z wyżej wymienionych kursów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Wypełnić podanie

podanie

 

2. Przesłać do szkoły wymagany dokument – kserokopie, skan, zdjęcie świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych. Kserokopia, skan może być przekreślona.

Kserokopie prosimy wysłać na adres:

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima

ul. Zwycięstwa 147

75-604 Koszalin

bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl pzszoptima@o2.pl

 

3. Dokonać wpłaty.

Opłatę można podzielić maksymalnie na 5 rat.

Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

 

Opłata za 50h kurs elementy socjoterapii wynosi 490,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych).
Opłatę można podzielić maksymalnie na 5 rat.

Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 440,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych 00/100).

 

Opłata za 100h kurs podstaw socjoterapii

wynosi 660,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych).

Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).

 

Opłata za 205h kurs instruktora socjoterapii

wynosi 960,00 zł (słownie: dziewięćset sześćdziesiąt złotych).

Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 890,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

 

Opłata za 430h kurs socjoterapii

wynosi 1060,00 zł (słownie: jeden tysiąc sześćdziesiąt złotych).

Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 990,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).

.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002

tytułem: 50h, 100h, bądź 205h, czy 430h kurs socjoterapii

 

4. Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz

zaksięgowaniu się wpłaty na koncie szkoły Kursanci,

otrzymują: e-mailem i listem poleconym:

- dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się lekcje  oraz tematy prac zaliczeniowych,

- dzienniczek zajęć praktycznych, wraz z instrukcją wypełniania,

- test zaliczeniowy,

- tematy prac zaliczeniowych,

- rachunek na wpłaconą kwotę.

przebieg

 

100h kursu podstaw socjoterapii

205h, 430h kursów instruktora socjoterapii

 

Kursy odbywają się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

 

Kurs składa się z:

- 7 lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do samodzielnego opanowania)

- zadań do samodzielnego wykonania (7 krótkich prac kontrolnych)

- testu zaliczeniowego,

- zajęć praktycznych

 

Kursanci odbywający 205h i 430h kurs instruktora socjoterapii

muszą napisać dłuższą pracę zaliczeniową: Opracowanie tygodniowego, bądź dwutygodniowego, bądź miesięcznego planu pracy dla wybranej grupy podopiecznych.

 

Kursanci odbywający 430h kurs instruktora socjoterapii muszą napisać również napisać pracę zaliczeniową na temat: Praca terapeutyczna z wybraną przez kursanta grupą podopiecznych, np: osobami starszymi, niepełnosprawnymi, dziećmi z problemami emocjonalnymi.

 

Kursanci odbywający 100h kurs odbywają 50h zajęć praktycznych,

Kursanci odbywający 205h kurs odbywają 100h zajęć praktycznych,

Kursanci odbywający 430h kurs odbywają 300h zajęć praktycznych,

 

Zajęcia praktyczne Kursant może odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranej przez siebie w placówce, w której jest prowadzona socjoterapia).

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych.

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora instytucji, w której Kursant odbywa zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Kursantowi ocenę zaliczeniową. Przykłady poprawnie wypełnionych dzienniczków znajdują się na podstronie - materiały na kurs socjoterapii.

przebieg

 

50h kursu elementy socjoterapii

 

Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line).

 

Kurs składa się z:

- 7 lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do samodzielnego opanowania),

- zadań do samodzielnego wykonania (7 krótkich prac kontrolnych),

- testu zaliczeniowego,

- czatu.

Kursy są odpłatne.

 

Opłaty za poszczególne kursy można podzielić maksymalnie na 5 rat.

Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł

 

Opłata za 50h kurs elementy socjoterapii wynosi 490,00 zł. Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 440,00 zł.

Opłata za 100h kurs podstaw socjoterapii wynosi 660,00 zł. Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 600,00 zł.

Opłata za 205h kurs instruktora socjoterapii wynosi 960,00 zł. Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 890,00 zł.

Opłata za 403h kurs instruktora socjoterapii wynosi 1060,00 zł. Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 990,00 zł.

 

Kształć się za darmo.

 

Skorzystaj z dofinansowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Szczegółowe informacje uzyskasz w lokalnym urzędzie pracy.

Czym różnią się od siebie poszczególne kursy socjoterapii, tj.: 50h kurs od 100h kursu oraz od 205h i 430h kursów?

 

Kursy różnią się od siebie ilością godzin przeznaczonych na zajęcia teoretyczne i praktyczne.

 

Kursant odbywający 50h kurs elementy socjoterapii realizuje tylko część teoretyczną kursu, tzn. musi opanować 7 lekcji, napisać 7 krótkich prac zaliczeniowych, wziąć udział co najmniej dwa razy, w czacie oraz rozwiązać test zaliczeniowy.

 

Kursant odbywający 100h kurs podstaw socjoterapii realizuje część teoretyczną i praktyczną kursu, tzn. musi opanować 7 lekcji,

napisać 7 krótkich prac zaliczeniowych, wziąć udział co najmniej dwa razy, w czacie, rozwiązać test zaliczeniowy oraz musi odbyć 50h zajęć praktycznych.

 

Kursant odbywający 205h kurs instruktora socjoterapii realizuje poszerzoną część teoretyczną kursu oraz część praktyczną kursu,

tzn. musi opanować 7 lekcji, napisać 7 krótkich prac zaliczeniowych, wziąć udział co najmniej dwa razy, w czacie, rozwiązać test zaliczeniowy, napisać dłuższą pracę zaliczeniową: Opracowanie tygodniowego planu pracy dla wybranej grupy podopiecznych oraz musi odbyć 100h zajęć praktycznych. Napisać dłuższą pracę zaliczeniową: Opracowanie tygodniowego planu pracy

 

Kursant odbywający 430h kurs instruktora socjoterapii realizuje poszerzoną część teoretyczną kursu oraz część praktyczną kursu,

tzn. musi opanować 7 lekcji, napisać 7 krótkich prac zaliczeniowych, wziąć udział co najmniej dwa razy, w czacie, rozwiązać test zaliczeniowy, napisać dwie dłuższe prace zaliczeniowe: Opracowanie tygodniowego planu pracy dla wybranej grupy podopiecznych oraz: Praca terapeutyczna z wybraną przez kursanta grupą podopiecznych, np: osobami starszymi, niepełnosprawnymi, dziećmi z problemami emocjonalnymi A także odbyć 300h zajęć praktycznych.

 

Zajęcia praktyczne Kursanci mogą odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie placówkach, np. w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, świetlicach środowiskowych, domach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach

oraz w innych instytucjach, w których prowadzona jest socjoterapia, bądź elementy socjoterapii.

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych - wzory wypełnionych dzienniczków - materiały na kurs socjoterapii.

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora instytucji, w których Kursant odbywa zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Kursantowi ocenę zaliczeniową.

 

Dlaczego warto wybrać rodzaj kursu z odbyciem zajęć praktycznych?

Wielu pracodawców oczekuje od swoich przyszłych pracowników posiadania doświadczenia zawodowego, bądź odbytych praktyk. Kursanci, którzy ukończą kurs z odbyciem zajęć praktycznych mają na zaświadczeniu wpisaną ilość godzin praktyk (patrz zaświadczenia). Dzięki czemu spełniają wymagania pracodawcy. Inni pracodawcy wymagają od swoich pracowników posiadania zaświadczenia o ukończeniu co najmniej 100h kursu.

Jakie uprawnienia daje mi ukończenie kursu socjoterapii odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

Kursant biorący udział w kursie socjoterapii odbywającym się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej. Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Po ukończeniu 50h kursu elementy socjoterapii Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

zaświadczenie suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 100h kursu podstaw socjoterapii Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

zaświadczenie suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 205h kursu instruktora socjoterapii Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

zaświadczenie suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 430h kursu instruktora socjoterapii Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

zaświadczenie suplement do zaświadczenia

Do kogo skierowane są kursy socjoterapii?.

 

Kursy socjoterapii odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line), skierowane są głównie do osób pracujących na stanowiskach socjoterapeutów, bądź w swojej pracy wykonujących elementy socjoterapii, w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, świetlicach środowiskowych, domach pomocy społecznych, w pozostałych instytucjach opiekuńczych oraz w innych instytucjach prowadzących pracę z podopiecznym.

Kursy skierowane są także do osób, nie pracujących w zawodzie, a chcących poszerzyć swoją wiedzę o program kursu.

Program kursów socjoterapii jest programem autorskim.

kursu został opracowany pod kątem osób pracujących, bądź mających zamiar rozpocząć pracę na stanowisku socjoterapeuty, bądź w swojej pracy wykonujących elementy socjoterapii, w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, świetlicach środowiskowych, środowiskowych domach samopomocy, w fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się aktywizacją osób podopiecznych, w ośrodkach rehabilitacyjnych i podobnych instytucjach opiekuńczych, gdzie wymagana jest praca z podopiecznym.
Główną uwagę w programie kursu położyliśmy na opanowanie poszczególnych metod i technik socjoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem treningu umiejętności społecznych.

Cel kursów socjoterapii: 
 
Kursy mają na celu przekazanie podstaw wiedzy z zakresu socjoterapii oraz kwestii związanych z organizacją zajęć terapeutycznych. 
Celem kursów jest przygotowanie do pracy na stanowisku socjoterapeuty, bądź wykonywania, w pracy, elementów socjoterapii.

Podbudowa kursów: wykształcenie średnie.

czas trwania kursu - odpowiednio: 50h, 100h, 205h, 430h

 

średni czas trwania kursów:

 

50h kurs - 1 tydzień,

100h kurs - 2 - 3 tygodnie,

205h kurs - 4 do 6 tygodni,

430h kurs - 7 - 10 tygodni.

Nabór na kursy:

 

Nabór na kursy socjoterapii odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line) trwa cały czas

w sposób ciągły.

 

Kurs można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kursantowi terminie.

Każdy Kursant odbywa kurs we własnym tempie. W zależności od własnych możliwości czasowych.

forma zajęć:

 

Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line).

Zapoznaj się z również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów, odbywającymi się w formie w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: kursami terapii zajęciowejkursami arteterapiikurs aktywizacji osoby podopiecznejkursami muzykoterapii dla terapeutówkursami biblioterapii dla terapeutówkursami instruktora kulturalno - oświatowegokursami animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią. Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi kursami dla terapeutów:  https://optima.szkola.pl/KURSY-szkolenia.php bądź: https://optima.szkola.pl/platformamoodle

 

Wszystko na temat:

 

kursów socjoterapii


odbywających się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

 

50h kursu elementy socjoterapii - podanie

 

100h kursu podstaw socjoterapii - podanie

 

205h kursu instruktora socjoterapii - podanie

 

430h kursu instruktora socjoterapii - podanie

 

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel: 600-297-157

Skontaktuj się z nami

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel. 94 340-39-72

94 344-51-19

600-297-157 

ul. Zwycięstwa 147

75-604 Koszalin

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.