google-site-verification=qiRQGZB1j-4CSbRzaP9RGCawBrXQiO8XR54Y9QXgeyY

Masz pytania odnośnie kursu?.

Pisz lub dzwoń - zakładka kontakt

W celu odbycia kursu pedagogiki specjalnej z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

 

1. Opanować materiał kształcenia znajdujący się na szkolnej platformie edukacyjnej.

2. Napisać krótkie prace zaliczeniowe na tematy mieszczone pod lekcjami. Prace zaliczeniowe Kursanci przesyłają bezpośrednio na szkolną platformę edukacyjną.

3. Rozwiązać test zaliczeniowy i odesłać go na adres szkoły - Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima ul. Zwycięstwa 147 75-604 Koszalin

4. Kursanci, którzy biorą udział w 100h, bądź 205h, czy 270h kursie pedagogiki specjalnej odbywają 50, bądź 100, bądź 150h zajęć praktycznych.

Po zakończeniu zajęć praktycznych Kursanci przesyłają na adres szkoły wypełniony, podpisany i oceniony dzienniczek zajęć praktycznych - adres do wysyłki - Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima ul. Zwycięstwa 147 75-604 Koszalin

Co należy uczynić, żeby zapisać się na:

 

30h, 50h, 100h, 205h, 270h  kurs pedagogiki specjalnej

 

odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość? (on - line).

 

W celu odbycia jednego z wyżej wymienionych kursów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Wypełnić podanie

podanie

 

2. Przesłać do szkoły wymagany dokument – kserokopie, skan, zdjęcie pierwszej strony świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź szkoły policealnej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kserokopie prosimy wysłać na adres:

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima

ul. Zwycięstwa 147

75-604 Koszalin

bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl lub pzszoptima@o2.pl

 

3. Dokonać wpłaty.

Opłatę można podzielić maksymalnie na 5 rat.

Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

 

Opłata za 30h kurs pedagogiki specjalnej wynosi 390,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych).

 

Opłata za 50h kurs pedagogiki specjalnej wynosi 490,00 zł (słownie: czterysta dziewięćdziesiąt złotych).
 

Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 420,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia złotych 00/100).

 

Opłata za 100h kurs pedagogiki specjalnej wynosi 560,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych).

 

Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

 

Opłata za 205h kurs pedagogiki specjalnej wynosi 760,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych).

 

Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 660,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

 

Opłata za 270h kurs pedagogiki specjalnej wynosi 860,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych).

 

Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 760,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych 00/100).

 

Wpłat należy dokonywać na konto:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002

tytułem: kurs pedagogiki specjalnej

 

4. Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii wymaganych dokumentów oraz zaksięgowaniu się wpłaty na koncie szkoły Kursanci,

otrzymują: e-mailem i listem poleconym:

- dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się lekcje oraz tematy prac zaliczeniowych,

- dzienniczek zajęć praktycznych, wraz z instrukcją wypełniania,

- test zaliczeniowy,

- rachunek na wpłaconą kwotę.

 

przebieg

 

100h, 205h i 270h kursów pedagogiki specjalnej

 

Kursy odbywają się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

 

Kursy składają się z:

- lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do samodzielnego opanowania),

- zadań do samodzielnego wykonania (krótkich prac kontrolnych),

- testu zaliczeniowego,

- zajęć praktycznych.

 

Kursanci odbywający 100h kurs odbywają 50h zajęć praktycznych,

Kursanci odbywający 205h kurs odbywają 100h zajęć praktycznych,

Kursanci odbywający 270h kurs odbywają 150h zajęć praktycznych,

 

Zajęcia praktyczne Kursant może odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź

w wybranej przez siebie w placówce, w której jest prowadzona terapia pedagogiczna).

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych.

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora placówki, w której Kursant odbywa zajęcia praktyczne.

Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Kursantowi ocenę zaliczeniową. Przykłady poprawnie wypełnionych dzienniczków znajdują się na podstronie - materiały na kurs.

przebieg

 

30h i 50h kursów pedagogiki specjalnej

 

Kursy odbywają się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

 

Kursy składają się z:

- lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do samodzielnego opanowania),

- zadań do samodzielnego wykonania (krótkich prac kontrolnych),

- testu zaliczeniowego.

Kształć się za darmo.

 

Skorzystaj z dofinansowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Szczegółowe informacje uzyskasz w lokalnym urzędzie pracy.

Czym różnią się od siebie poszczególne kursy pedagogiki specjalnej, tj.: 30h kurs od 50h kursu oraz od kursów 100h, 205h i 270h?.

 

Kursy różnią się od siebie ilością godzin przeznaczonych na zajęcia praktyczne.

 

Kursant odbywający 30h kurs pedagogiki specjalnej realizuje tylko część praktyczną kursu, tzn. musi opanować materiał części teoretycznej, napisać prace zaliczeniowe oraz rozwiązać test zaliczeniowy.

 

Kursant odbywający 50h kurs pedagogiki specjalnej realizuje tylko część praktyczną kursu, tzn. musi opanować poszerzony materiał części teoretycznej, napisać prace zaliczeniowe oraz rozwiązać test zaliczeniowy.

 

Kursant odbywający 100h kurs pedagogiki specjalnej oprócz części teoretycznej kursu musi odbyć 50h zajęć praktycznych.

 

Kursant odbywający 205h kurs pedagogiki specjalnej oprócz części teoretycznej kursu musi odbyć 100h zajęć praktycznych.

 

Kursant odbywający 270h kurs pedagogiki specjalnej oprócz części teoretycznej kursu musi odbyć 150h zajęć praktycznych.

 

Zajęcia praktyczne Kursanci mogą odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie placówkach, np. w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, świetlicach środowiskowych, domach pomocy społecznej, fundacjach i stowarzyszeniach oraz w innych instytucjach i placówkach, w których prowadzona jest terapia pedagogiczna.

 

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych - wzory wypełnionych dzienniczków - materiały na kurs terapii pedagogicznej.

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora instytucji, w których Kursant odbywa zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Kursantowi ocenę zaliczeniową.

Dlaczego warto wybrać rodzaj kursu z odbyciem zajęć praktycznych?

Wielu pracodawców oczekuje od swoich przyszłych pracowników posiadania doświadczenia zawodowego, bądź odbytych praktyk. Kursanci, którzy ukończą kurs z odbyciem zajęć praktycznych mają na zaświadczeniu wpisaną ilość godzin praktyk (patrz zaświadczenia). Dzięki czemu spełniają wymagania pracodawcy. Inni pracodawcy wymagają od swoich pracowników posiadania zaświadczenia o ukończeniu co najmniej 100h kursu.

Jakie uprawnienia daje mi ukończenie kursu pedagogiki specjalnej odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod i technik

kształcenia na odległość?.

 

Kursant biorący udział w kursie pedagogiki specjalnej odbywającym się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej. Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

 

Po ukończeniu 30h kursu pedagogiki specjalnej Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

zaświadczenie suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 50h kursu pedagogiki specjalnej Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

zaświadczenie suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 100h kursu pedagogiki specjalnej Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

zaświadczenie suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 205h kursu pedagogiki specjalnej Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

zaświadczenie suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 270h kursu pedagogiki specjalnej Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

zaświadczenie suplement do zaświadczenia

Do kogo skierowane są kursy pedagogiki specjalnej?.

 

Kursy pedagogiki specjalnej odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line), skierowane są głównie do osób pracujących na stanowiskach terapeutów, bądź w swojej pracy wykonujących elementy terapii pedagogicznej, w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, świetlicach środowiskowych, domach pomocy społecznych, w pozostałych instytucjach opiekuńczych oraz w innych instytucjach prowadzących działalność terapeutyczną.

Kursy skierowane są także do osób, nie pracujących w zawodzie, a chcących poszerzyć swoją wiedzę o program kursu.

Program kursów pedagogiki specjalnej jest programem autorskim.

 

Kurs jest przeznaczony dla terapeutów i osób wykonujących pokrewne zawody, instruktorów terapii, pracowników warsztatów terapii zajęciowej, osób zatrudnionych w środowiskowych domach samopomocy, ogniskach i świetlicach środowiskowych, socjoterapeutycznych, placówkach uzależnień i pokrewnych. W domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu oraz dla wszystkich innych osób wykonujących w swojej pracy elementy terapii pedagogicznej.

W kursie mogą uczestniczyć również pracownicy ośrodków opieki społecznej oraz inne osoby na co dzień pracujący z ludźmi niepełnosprawnymi intelektualnie. Kurs nie jest przeznaczony dla pracowników oświaty.


Program kursu został opracowany pod kątem osób pracujących, bądź mających zamiar rozpocząć pracę na stanowiskach terapeutów
w domach pomocy społecznej, świetlicach środowiskowych, środowiskowych domach samopomocy, w fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się aktywizacją osób podopiecznych, w ośrodkach rehabilitacyjnych i podobnych instytucjach opiekuńczych, gdzie wymagana jest praca z podopiecznym. Główną uwagę w programie kursu położyliśmy na opanowanie rodzajów terapii specjalnej.

Cel kursów pedagogiki specjalnej

 

Kurs ma na celu przekazanie podstaw wiedzy z zakresu pedagogiki specjalnej, kwestii związanych z organizacją zajęć terapeutycznych.

Celem kursu jest uzyskanie przez kursantów umiejętności i wiedzy niezbędnych do świadomego i celowego oddziaływania na podopiecznego za pomocą metod i technik zmierzających do przywrócenia pożądanych cech osobowo - poznawczych w obrębie motywacji oraz emocji edukacyjnej. Kurs ma również na celu przekazanie umiejętności oddziaływania za pomocą środków psycho - pedagogicznych na przyczyny i przejawy trudności w edukacji tj.: nabywaniu, przyswajaniu wszechstronnej wiedzy i posługiwaniu się nią w życiu społecznym.

Podbudowa kursów: wykształcenie średnie.

czas trwania kursów - odpowiednio: 30h, 50h, 100h, 205h, 430h

 

średni czas trwania kursów:

 

30h - 50h kurs - 1 tydzień,

100h kurs - 2 - 3 tygodnie,

205h kurs - 4 do 6 tygodni,

430h kurs - 7 - 10 tygodni.

Nabór na kursy:

 

Nabór na kursy pedagogiki specjalnej odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line) trwa cały czas

w sposób ciągły.

 

Kurs można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kursantowi terminie.

Każdy Kursant odbywa kurs we własnym tempie. W zależności od własnych możliwości czasowych.

forma zajęć:

 

Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line).

Zapoznaj się z również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów, odbywającymi się w formie w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: kursami terapii zajęciowejkursami arteterapiikurs aktywizacji osoby podopiecznejkursami muzykoterapii dla terapeutówkursami biblioterapii dla terapeutówkursami instruktora kulturalno - oświatowegokursami animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią. Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi kursami dla terapeutów:  https://optima.szkola.pl/KURSY-szkolenia.php bądź: https://optima.szkola.pl/platformamoodle

 

Wszystko na temat:

 

kursów pedagogiki specjalnej


odbywających się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

 

30h kursu pedagogiki specjalnej - podanie

 

50h kursu pedagogiki specjalnej - podanie

 

100h kursu pedagogiki specjalnej - podanie

 

205h kursu pedagogiki specjalnej - podanie

 

270h kursu pedagogiki specjalnej - podanie

 

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel: 600-297-157

Skontaktuj się z nami

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel. 94 340-39-72

94 344-51-19

600-297-157 

ul. Zwycięstwa 147

75-604 Koszalin

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.