google-site-verification=qiRQGZB1j-4CSbRzaP9RGCawBrXQiO8XR54Y9QXgeyY

Masz pytania odnośnie kursu?.

Pisz lub dzwoń - zakładka kontakt

Zastosowane podczas kursu metody szkoleniowe pozwalają na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, ze zwróceniem uwagi na sprawne konstruowanie scenariuszy zajęć w odniesieniu do wieku uczestników, ich zdiagnozowanego problemu i zainteresowań. Ponadto uczestnicy zapoznają się z możliwościami zastosowania w praktyce z pacjentem muzykoterapii i poznają specyfikę stosowania różnorodności zajęć w poszczególnych placówkach.

Materiał kształcenia na kursie muzykoterapii porusza następujące zagadnienia:

Rola dźwięków w życiu człowieka.

Jak powstaje dźwięk i jak go wywołać?.

Elementy dzieła muzycznego.

Funkcje muzyki.

Dźwięki leczą.

Formy "leczenia" muzyką.

cele i funkcje muzykoterapii.

Techniki muzykoterapii .

Zasady użycia materiału muzycznego w muzykoterapii.

Metody muzykoterapii.

Model mobilnej rekreacji muzycznej.

Fazy Mobilnej Rekreacji Muzycznej.

Metoda Tomatisa.

System Carla Orffa.

Metoda E. Hilmann Boxil.

Metoda Nordoff – Robbins.

Portret muzyczny Elżbiety Galińskiej.

Muzykoterapia analityczna według modelu Mary Priestley.

Muzykoterapia behawioralna.

Wizualizacja kierowana muzyką.

Muzykoterapia Benenzona.

Co należy uczynić, żeby ukończyć kurs podstaw muzykoterapii odbywający się w formie z wykorzystaniem metod

i technik kształcenia na odległość (on - line)?

W celu odbycia kursu podstaw muzykoterapii z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

 

1. Opanować materiał kształcenia znajdujący się na szkolnej platformie edukacyjnej, bądź na płycie. Zobacz przykładową lekcję.

2. Po opanowaniu materiału szkoleniowego należy opracować 4 prace zaliczeniowe na następujące tematy:

    1. Przedstaw zastosowanie muzykoterapii w "leczeniu" niepełnosprawnych intelektualnie.

    2. Stwórz własny indeks "muzyki, która leczy" (tytuł utworu, jego charakter i jego zastosowanie terapeutyczne)

    3. Opracuj własny scenariusz zajęć z zakresu muzykoterapii.

    4. Nagraj na dowolnym nośniku cyfrowym i prześlij, śpiewaną przez siebie piosenkę lub przez siebie grany utwór  instrumentalny.

3. Rozwiązać test zaliczeniowy i odesłać go na adres szkoły.

4. Kursanci, którzy zapisali się na 100h kurs podstaw muzykoterapii odbywają 60h zajęć praktycznych.

Po zakończeniu zajęć praktycznych Kursanci przesyłają na adres szkoły wypełniony, podpisany i oceniony dzienniczek zajęć praktycznych.

Kursanci, którzy wybrali odbycie kursu w formie: udziału w zajęciach on - line prace zaliczeniowe przesyłają bezpośrednio na szkolną platformę edukacyjną. Natomiast test zaliczeniowy i dzienniczek wysyłają listem na adres szkoły.

 

Adres do wysyłki:

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima

ul. Zwycięstwa 147

75-604 Koszalin

Co należy uczynić, żeby zapisać się, odbyć i ukończyć

kurs podstaw muzykoterapii dla terapeutów odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość? (on - line).

 

W celu odbycia kursu podstaw biblioterapii z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. wybrać rodzaj kursu (40h, bądź 100h):

 

2. Wypełnić podanie

 

podanie

 

3. Przesłać do szkoły wymagany dokument - kserokopia, skan, zdjęcie pierwszej strony świadectwa ukończenia szkoły średniej, policealnej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych. Kserokopia, skan świadectwa może być przekreślona.

Kserokopie prosimy wysłać na adres:

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima

ul. Zwycięstwa 147

75-604 Koszalin

bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl   pzszoptima@o2.pl

 

Odpłatność za 40h kurs podstaw muzykoterapii wynosi 480,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych).

Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.

Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 440,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych 00/100).

Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

 

Odpłatność za 100h kurs podstaw muzykoterapii wynosi 620,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia złotych).

Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.

Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 560,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

 

Wpłat należy dokonywać na konto:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002

tytułem: 40h, bądź 100h kurs podstaw biblioterapii

 

5. Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii wymaganych dokumentów oraz zaksięgowaniu się

wpłaty na koncie szkoły Kursanci otrzymują e-mailem:

- dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się lekcje oraz tematy prac zaliczeniowych,

- dzienniczek zajęć praktycznych, wraz z instrukcją wypełniania,

- test zaliczeniowy,

- dzienniczek zajęć praktycznych (dotyczy Kursantów, którzy wybrali 100h kurs podstaw biblioterapii).

- rachunek na wpłaconą kwotę.

Przebieg

 

100h kurs podstaw muzykoterapii

 

Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

 

Kurs składa się z:

- materiałów dydaktycznych do samodzielnego opanowania,

- zadań do samodzielnego wykonania (4 prac zaliczeniowych),

- testu zaliczeniowego.

- 60h zajęć praktycznych (zajęcia praktyczne Kursant może odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie warsztatach terapii zajęciowej, bądź w placówce, w której jest prowadzona terapia zajęciowa).

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych.

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora warsztatów terapii zajęciowej, w których Państwo odbywacie zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Państwu ocenę zaliczeniową. Przykłady poprawnie wypełnionych dzienniczków znajdują się na podstronie - materiały na terapię.

Przebieg

 

40h kursu podstaw muzykoterapii

 

Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

 

Kurs składa się z:

- materiałów dydaktycznych do samodzielnego opanowania,

- zadań do samodzielnego wykonania (4 prac zaliczeniowych),

- testu zaliczeniowego.

forma zajęć:

 

Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

Czym różni się 40h kurs podstaw muzykoterapii od 100h kursu podstaw muzykoterapii?

 

Kursy różnią się od siebie zajęciami praktycznymi.

Kursant wybierający 100h kurs podstaw muzykoterapii oprócz opanowania materiału części teoretycznej, napisania prac zaliczeniowych oraz rozwiązania testu zaliczeniowego musi odbyć 60h zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne możecie Państwo odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie warsztatach terapii zajęciowej, bądź w placówce, w której jest prowadzona terapia zajęciowa (śds, świetlice środowiskowe, domy pomocy społecznej, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się szeroko pojętą terapią zajęciową, itd.).

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych - wzory wypełnionych dzienniczków - materiały na terapię

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora warsztatów terapii zajęciowej, w których Państwo odbywacie zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Państwu ocenę zaliczeniową.

Jakie uprawnienia daje mi ukończenie kursów podstaw muzykoterapii odbywających się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

Kursant biorący udział w kursach podstaw muzykoterapii odbywających się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej. Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

 

Po ukończeniu 40h kursu podstaw muzykoterapii dla terapeutów Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

zaświadczenie suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 100h kursu podstaw muzykoterapii dla terapeutów Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

zaświadczenie suplement do zaświadczenia

czas trwania kursu - odpowiednio 40h, bądź 100h.

Nabór na kurs odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line) trwa cały czas w sposób ciągły.

Kurs można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kursantowi terminie.

Do kogo skierowane są kursy muzykoterapii dla terapeutów?

 

Kursy podstaw muzykoterapii odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line), skierowane są głównie do terapeutów wykonujących w swojej pracy elementy muzykoterapii. Kursy skierowane są także do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę o program kursu.

cel kursów podstaw muzykoterapii dla terapeutów:

 

Celem kursów jest opanowanie podstaw muzykoterapii w pracy terapeuty.

Wszystko na temat:

 

kursów podstaw muzykoterapii dla terapeutów


odbywających się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

 

40h kursu podstaw muzykoterapii dla terapeutów - podanie

 

100h kursu podstaw muzykoterapii dla terapeutów - podanie

 

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel: 600-297-157

Skontaktuj się z nami

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel. 94 340-39-72

94 344-51-19

600-297-157 

ul. Zwycięstwa 147

75-604 Koszalin

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.