google-site-verification=qiRQGZB1j-4CSbRzaP9RGCawBrXQiO8XR54Y9QXgeyY

Masz pytania odnośnie kursu?.

Pisz lub dzwoń - zakładka kontakt

Zastosowane podczas kursu metody szkoleniowe pozwalają na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, ze zwróceniem uwagi na sprawne konstruowanie scenariuszy zajęć w odniesieniu do wieku uczestników, ich zdiagnozowanego problemu i zainteresowań. Ponadto uczestnicy zapoznają się z możliwościami zastosowania w praktyce z pacjentem biblioterapii i poznają specyfikę stosowania różnorodności zajęć w poszczególnych placówkach.

Co należy uczynić, żeby ukończyć kurs podstaw biblioterapii odbywający się w formie z wykorzystaniem metod

i technik kształcenia na odległość (on - line)?

W celu odbycia kursu podstaw biblioterapii z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

 

1. Opanować materiały poszczególnych lekcji znajdujący się na szkolnej platformie edukacyjnej.

2. Po opanowaniu materiału lekcji należy napisać pracę zaliczeniową na podany temat.

3.  Opracować 5 scenariuszy zajęć z zakresu biblioterapii.

4. Kursanci, którzy zapisali się na 100h kurs podstaw biblioterapii odbywają 60h zajęć praktycznych.

Po zakończeniu zajęć praktycznych Kursanci przesyłają na adres szkoły wypełniony, podpisany i oceniony dzienniczek zajęć praktycznych.

Kursanci, którzy wybrali odbycie kursu w formie: udziału w zajęciach on - line pracę zaliczeniową i 5 scenariuszy zajęć z zakresu biblioterapii przesyłają bezpośrednio na szkolną platformę edukacyjną. 

Kursanci, którzy odbywają 100h kurs podstaw biblioterapii dzienniczek zajęć praktycznych przesyłają na adres szkoły.

 

Adres do wysyłki:

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima

ul. Zwycięstwa 147

75-604 Koszalin

Co należy uczynić, żeby zapisać się, odbyć i ukończyć

kurs podstaw biblioterapii dla terapeutów odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość? (on - line).

 

W celu odbycia kursu podstaw biblioterapii z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. wybrać rodzaj kursu (40h, bądź 100h):

 

2. Wypełnić podanie

 

podanie

 

3. Przesłać do szkoły wymagane dokumenty - kserokopie, skan, zdjęcie pierwszej strony świadectwa ukończenia szkoły średniej, policealnej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych. Kserokopia, skan świadectwa może być przekreślona).

Kserokopie prosimy wysłać na adres:

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima

ul. Zwycięstwa 147

75-604 Koszalin

bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl    pzszoptima@o2.pl

 

4. Dokonać wpłaty.

 

Opłata za 40h kurs podstaw biblioterapii wynosi 480,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych).
Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.

Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 440,00 zł (słownie: czterysta czterdzieści złotych 00/100).

Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

 

Opłata za 100h kurs podstaw biblioterapii wynosi 620,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia złotych).
Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.

Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 560,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100).

Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

 

Wpłat należy dokonywać na konto:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002

tytułem: 40h, bądź 100h kurs podstaw biblioterapii

 

5. Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii wymaganych dokumentów oraz

zaksięgowaniu się wpłaty na koncie szkoły Kursanci otrzymują e-mailem:

- dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się lekcje oraz tematy prac zaliczeniowych,

- dzienniczek zajęć praktycznych, wraz z instrukcją wypełniania,

- test zaliczeniowy,

- dzienniczek zajęć praktycznych (dotyczy Kursantów, którzy wybrali 100h kurs podstaw biblioterapii).

- rachunek na wpłaconą kwotę.

przebieg

 

100h kursu podstaw biblioterapii

Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

 

Kurs składa się z:

- lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do samodzielnego opanowania),

- zadań do samodzielnego wykonania (krótkich prac kontrolnych),

- opracowaniu 5 scenariuszy zajęć z zakresu biblioterapii,

- testu zaliczeniowego,

- 60h zajęć praktycznych (zajęcia praktyczne Kursant może odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie warsztatach terapii zajęciowej, bądź w placówce, w której jest prowadzona terapia zajęciowa).

 

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych.

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora warsztatów terapii zajęciowej, w których Państwo odbywacie zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Państwu ocenę zaliczeniową. Przykłady poprawnie wypełnionych dzienniczków znajdują się na podstronie - materiały na terapię

przebieg

 

40h kursu podstaw biblioterapii

Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

 

Kurs składa się z:

- lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do samodzielnego opanowania),

- zadań do samodzielnego wykonania (krótkich prac kontrolnych),

- opracowaniu 5 scenariuszy zajęć z zakresu biblioterapii,

- testu zaliczeniowego.

forma zajęć:

 

Kursy odbywają się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line).

Czym różni się 40h kurs podstaw biblioterapii od 100h kursu biblioterapii?

 

Kursy różnią się od siebie zajęciami praktycznymi.

Kursant wybierający 100h kurs podstaw biblioterapii oprócz opanowania materiału części teoretycznej, napisania prac zaliczeniowych oraz rozwiązania testu zaliczeniowego musi odbyć 60h zajęć praktycznych. Zajęcia praktyczne możecie Państwo odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie warsztatach terapii zajęciowej, bądź w placówce, w której jest prowadzona terapia zajęciowa (śds, świetlice środowiskowe, domy pomocy społecznej, fundacje i stowarzyszenia zajmujące się szeroko pojętą terapią zajęciową, itd.).

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych - wzory wypełnionych dzienniczków - materiały na terapię

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora warsztatów terapii zajęciowej, w których Państwo odbywacie zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Państwu ocenę zaliczeniową.

Jakie uprawnienia daje mi ukończenie kursów podstaw biblioterapii odbywających się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

Kursant biorący udział w kursach podstaw biblioterapii odbywających się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej. Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

 

Po ukończeniu 40h kursu podstaw biblioterapii dla terapeutów Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

zaświadczenie suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 100h kursu podstaw biblioterapii dla terapeutów Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

zaświadczenie suplement do zaświadczenia

czas trwania kursu - odpowiednio 40h, bądź 100h.

Nabór na kurs odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line) trwa cały czas w sposób ciągły.

Kurs można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kursantowi terminie.

Do kogo skierowane są kursy biblioterapii dla terapeutów?

Kursy podstaw biblioterapii, odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line), skierowane są głównie do terapeutów wykonujących w swojej pracy elementy biblioterapii. Kursy skierowane są także do osób chcących poszerzyć swoją wiedzę o program kurs

cel kursów podstaw biblioterapii dla terapeutów:
Celem kursów jest opanowanie podstaw biblioterapii w pracy terapeuty.

Podbudowa kursów: wykształcenie średnie.

Program kursów podstaw biblioterapii dla terapeutów jest programem autorskim.

Wszystko na temat:

 

kursów podstaw biblioterapii dla terapeutów


odbywających się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

 

40h kursu podstaw biblioterapii dla terapeutów - podanie

 

100h kursu podstaw biblioterapii dla terapeutów - podanie

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel: 600-297-157

Skontaktuj się z nami

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel. 94 340-39-72

94 344-51-19

600-297-157 

ul. Zwycięstwa 147

75-604 Koszalin

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.