google-site-verification=qiRQGZB1j-4CSbRzaP9RGCawBrXQiO8XR54Y9QXgeyY

czas trwania kursu - odpowiednio: 50h, 100h, 205h, 430h

 

średni czas trwania kursów:

50h kurs - 1 tydzień,

100h kurs - 2 - 3 tygodnie,

205h kurs - 4 do 6 tygodni,

430h kurs - 7 - 10 tygodni.

nabór na kursy:

 

Nabór na kursy asystenta nauczyciela przedszkola odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line) trwa cały czas w sposób ciągły.

Kurs można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kursantowi terminie.

Każdy kursant odbywa kurs we własnym tempie. W zależności od własnych możliwości czasowych.

Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!

Masz pytanie odnośnie kursu?

Dzwoń: 94 340-39-72,

94344-51-19,

600-297-157

lub pisz:

Co należy uczynić, żeby zapisać się na:

 

50h, 100h, 205h430h kurs asystenta nauczyciela przedszkola

 

odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość? (on - line).

W celu odbycia jednego z wyżej wymienionych kursów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Wypełnić podanie

podanie

 

2. Przesłać do szkoły wymagane dokumenty - kserokopie, san, zdjęcie pierwszej strony świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych. Kserokopie, bądź skany dokumentów mogą być przekreślone.

Kserokopie prosimy wysłać na adres:

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima

ul. Zwycięstwa 147

75-950 Koszalin

bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl   pzszoptima@o2.pl

 

3. Dokonać wpłaty.

Opłatę można podzielić maksymalnie na 5 raty.

Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

 

Opłata za 50h kurs asystenta nauczyciela przedszkola

wynosi 420,00 zł (słownie: czterysta dwadzieścia złotych).

Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 370,00 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100).

 

Opłata za 100h kurs asystenta nauczyciela przedszkola

wynosi 520,00 zł (słownie: pięćset dwadzieścia złotych).

Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 480,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100).

 

Opłata za 205h kurs asystenta nauczyciela przedszkola

wynosi 660,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych).

Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).

 

Opłata za 430h kurs asystenta nauczyciela przedszkola wynosi 760,00 zł (słownie: siedemset sześćdziesiąt złotych).

Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 700,00 zł (słownie: siedemset złotych 00/100).

.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002

tytułem: 50h,100h bądź 205h, czy 430h kurs asystenta nauczyciela przedszkola

 

4. Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii wymaganych dokumentów oraz

zaksięgowaniu się wpłaty na koncie szkoły Kursanci,

otrzymują: e-mailem i listem poleconym:

- dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się lekcje oraz tematy prac zaliczeniowych,

- dzienniczek zajęć praktycznych, wraz z instrukcją wypełniania,

- tematy prac zaliczeniowych,

- rachunek na wpłaconą kwotę.

przebieg

 

100h, 205h, 430h kursów asystenta nauczyciela przedszkola

 

Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

 

Kurs składa się z:

- lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do samodzielnego opanowania),

- zadań do samodzielnego wykonania (prac kontrolnych),

- zajęć praktycznych.

 

Kursanci odbywający 100h kurs odbywają 50h zajęć praktycznych,

Kursanci odbywający 205h kurs odbywają 100h zajęć praktycznych,

Kursanci odbywający 430h kurs odbywają 300h zajęć praktycznych,

 

Zajęcia praktyczne Kursant może odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranej przez siebie w placówce, w której jest prowadzona opieka nad dziećmi).

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych.

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora instytucji, w której Kursant odbywa zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Kursantowi ocenę zaliczeniową. Przykłady poprawnie wypełnionych dzienniczków znajdują się na podstronie - materiały na kurs.

przebieg

 

50h kursu asystenta nauczyciela przedszkola

 

Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line).

 

Kurs składa się z:

- lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do samodzielnego opanowania)

- zadań do lekcji do samodzielnego wykonania (2 prac kontrolnych)

Kursy są odpłatne.

 

Opłaty za poszczególne kursy można podzielić maksymalnie na 5 rat.

Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł

 

Opłata za 50h kurs asystenta nauczyciela przedszkola wynosi 420,00 zł. Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 370,00 zł.

Opłata za 100h kurs asystenta nauczyciela przedszkola wynosi 520,00 zł. Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 480,00 zł.

Opłata za 205h kurs asystenta nauczyciela przedszkola wynosi 660,00 zł. Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 600,00 zł.

Opłata za 430h kurs asystenta nauczyciela przedszkola wynosi 760,00 zł. Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 700,00 zł.

 

Kształć się za darmo.

 

Skorzystaj z dofinansowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Szczegółowe informacje uzyskasz w lokalnym urzędzie pracy.

Czym różnią się od siebie poszczególne kursy asystenta nauczyciela przedszkola, tj.: 50h kurs od 100h kursu oraz od 205h i 430h kursów?

 

Kursy różnią się od siebie ilością godzin przeznaczonych na zajęcia teoretyczne i praktyczne.

 

Kursant odbywający 50h kurs asystenta nauczyciela przedszkola realizuje tylko część teoretyczną kursu, tzn. musi opanować materiał lekcji, znajdujący się na szkolnej platformie edukacyjnej, napisać 2 prace zaliczeniowe, z pośród podanych 12 tematów (do wyboru).

 

Kursant odbywający 100h kurs asystenta nauczyciela przedszkola realizuje część teoretyczną i praktyczną kursu, tzn. musi opanować materiał lekcji, znajdujący się na szkolnej platformie edukacyjnej, napisać 2 prace zaliczeniowe, z pośród podanych 12 tematów (do wyboru) oraz musi odbyć 50h zajęć praktycznych.

 

Kursant odbywający 205h kurs asystenta nauczyciela przedszkola realizuje poszerzoną część teoretyczną kursu oraz część praktyczną kursu, tzn. musi opanować materiał lekcji, znajdujący się na szkolnej platformie edukacyjnej, napisać 3 prace zaliczeniowe, z pośród podanych 12 tematów (do wyboru) oraz musi odbyć 100h zajęć praktycznych.

 

Kursant odbywający 430h kurs asystenta nauczyciela przedszkola realizuje poszerzoną część teoretyczną kursu oraz część praktyczną kursu, tzn. musi opanować materiał lekcji, znajdujący się na szkolnej platformie edukacyjnej, napisać 4 prace zaliczeniowe, z pośród podanych 12 tematów (do wyboru) oraz musi odbyć 300h zajęć praktycznych.

 

Zajęcia praktyczne Kursanci mogą odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie placówkach - przedszkolach, klubach dziecięcych i podobnych.

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych - wzory wypełnionych dzienniczków - materiały na kurs asystenta nauczyciela przedszkola.

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora instytucji, w której Kursant odbywa zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Kursantowi ocenę zaliczeniową.

Dlaczego warto wybrać rodzaj kursu z odbyciem zajęć praktycznych?

Wielu pracodawców oczekuje od swoich przyszłych pracowników posiadania doświadczenia zawodowego, bądź odbytych praktyk. Kursanci, którzy ukończą kurs z odbyciem zajęć praktycznych mają na zaświadczeniu wpisaną ilość godzin praktyk (patrz zaświadczenia). Dzięki czemu spełniają wymagania pracodawcy. Inni pracodawcy wymagają od swoich pracowników posiadania zaświadczenia o ukończeniu co najmniej 100h kursu.

Jakie uprawnienia daje mi ukończenie kursu asystenta nauczyciela przedszkola odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

 

Kursant biorący udział w kursie asystenta nauczyciela przedszkola odbywającym się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej. Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Po ukończeniu 50h kursu asystenta nauczyciela przedszkola Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

zaświadczenie suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 100h kursu asystenta nauczyciela przedszkola Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

zaświadczenie suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 205h kursu asystenta nauczyciela przedszkola Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

zaświadczenie suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 430h kursu asystenta nauczyciela przedszkola Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

zaświadczenie suplement do zaświadczenia

Do kogo skierowane są kursy asystenta nauczyciela przedszkola?.

 

Kursy asystenta nauczyciela przedszkola skierowane są do osób pracujących w przedszkolach, klubach dziecięcych, bądź pracujących w innych

w instytucjach zajmujących się opieką nad dziećmi, a także do osób które chcą podjąć pracę w zawodzie.

Program kursów asystenta nauczyciela przedszkola jest programem autorskim.

Program zawiera następujące treści:

 

Metodyka pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

Twórcze metody pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym. Rozwijanie kreatywności.

Aktywizacja w edukacji przedszkolnej.

Rola muzyki, sztuki, bajki, ruchu w pracy z dziećmi.

Podstawy psychologii rozwoju dziecka.

Teoretyczne podstawy pracy opiekuńczo – wychowawczej.

Pedagogika twórczości w pracy dydaktyczno – wychowawczej.

Podstawy wczesnego wspomagania rozwoju.

Zadania opiekuńczo-wychowawcze i dydaktyczne realizowane w ścisłej współpracy z nauczycielem – wychowawcą.

Wsparcie dzieci w czynnościach higieniczno-sanitarnych.

Uczenie dzieci dbałości o higienę osobistą, czystość i porządek.

Pomoc dzieciom przy spożywaniu posiłków.

Opieka nad dziećmi podczas spacerów i zabaw na powietrzu.

Praktyka.

Cel kursów asystenta nauczyciela przedszkola:

 

Kursy mają na celu przekazanie podstaw wiedzy z zakresu pomocy asystenta nauczyciela.

Celem kursów jest przygotowanie do pracy na stanowisku asystenta nauczyciela przedszkola.

 

 

 

 

forma zajęć:

Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

Wszystko na temat:

 kursów asystenta nauczyciela przedszkola

               odbywających się w formie z wykorzystaniem metod i technik  kształcenia na odległość (on-line):

 

           50h kursu asystenta nauczyciela przedszkola - podanie

 

           100h kursu asystenta nauczyciela przedszkola - podanie

 

           205h kursu asystenta nauczyciela przedszkola - podanie

 

           430h kursu asystenta nauczyciela przedszkola - podanie

 

                 

   

                 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel: 600-297-157

Skontaktuj się z nami

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel. 94 340-39-72

94 344-51-19

600-297-157 

ul. Zwycięstwa 147

75-604 Koszalin

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.