google-site-verification=qiRQGZB1j-4CSbRzaP9RGCawBrXQiO8XR54Y9QXgeyY
Imię
Nazwisko
Twój e-mail:
Treść wiadomości:
Wyślij
Wyślij
Formularz został wysłany — dziękujemy.
Proszę wypełnić wszystkie wymagane pola!
przebieg
 
100h, 170h, 205, 430h kursów arteterapii
      
odbywających się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
   
Kurs składa się z:
- lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do samodzielnego opanowania)
zadań do samodzielnego wykonania (krótkich prac  kontrolnych)
testu zaliczeniowego,
- zajęć praktycznych
 
Kursanci odbywający 100h kurs odbywają 30h zajęć praktycznych,
Kursanci odbywający 170h kurs odbywają 100h zajęć praktycznych,
Kursanci odbywający 205h kurs odbywają 130h zajęć praktycznych,
Kursanci odbywający 430h kurs odbywają 300h zajęć praktycznych,
 
Zajęcia praktyczne Kursant może odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranej przez siebie w placówce, w której jest prowadzona arteterapii).

 

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych. 

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora instytucji, w której Kursant odbywa zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Kursantowi ocenę zaliczeniową. Przykłady poprawnie wypełnionych dzienniczków znajdują się na podstronie - materiały na kurs arteterapii

przebieg
 
30h, 50h, 70h kursów arteterapii
 
odbywających się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
   
Kursy składają się z:
-  lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do samodzielnego opanowania)
- zadań do samodzielnego wykonania (krótkich prac kontrolnych)
- testu zaliczeniowego,
- czatu.
Czym różnią się od siebie poszczególne kursy arteterapii?.
 
Kursy różnią się od siebie ilością godzin przeznaczonych na zajęcia teoretyczne i praktyczne.
 
Kursant  odbywający 30h kurs elementy arteterapii realizuje tylko część praktyczną kursu, tzn. musi opanować materiał części teoretycznej, napisać 6 krótkich prac zaliczeniowych oraz rozwiązać test zaliczeniowy.
 
Kursant  odbywający 50h kurs elementy arteterapii realizuje tylko poszerzoną część praktyczną kursu, tzn. musi opanować poszerzony materiał części teoretycznej, napisać 6 krótkich prac zaliczeniowych, wziąć, co najmniej dwa razy, udział w czacie oraz rozwiązać test zaliczeniowy.
 
Kursant  odbywający 70h kurs elementy arteterapii realizuje tylko rozszerzoną część praktyczną kursu, tzn. musi opanować rozszerzony materiał (poszerzony względem części teoretycznej, napisać 6 krótkich prac zaliczeniowych, wziąć, co najmniej dwa razy, udział w czacie oraz rozwiązać test zaliczeniowy.
 
Kursant  odbywający 100h kurs podstaw arteterapii realizuje tylko rozszerzoną część praktyczną kursu, tzn. musi opanować rozszerzony materiał części teoretycznej, napisać 6 krótkich prac zaliczeniowych, wziąć, co najmniej dwa razy, udział w czacie, odbyć 30h zajęć praktycznych oraz rozwiązać test zaliczeniowy.
 
Kursant  odbywający 170h kurs podstaw arteterapii realizuje tylko rozszerzoną część praktyczną kursu, tzn. musi opanować rozszerzony materiał części teoretycznej, napisać 6 krótkich prac zaliczeniowych, wziąć, co najmniej dwa razy, udział w czacie, odbyć 100h zajęć praktycznych oraz rozwiązać test zaliczeniowy.
 
Kursant  odbywający 205h kurs instruktora arteterapii realizuje tylko rozszerzoną część praktyczną kursu, tzn. musi opanować rozszerzony materiał części teoretycznej, napisać 6 krótkich prac zaliczeniowych, wziąć, co najmniej dwa razy, udział w czacie, odbyć 130h zajęć praktycznych oraz rozwiązać test zaliczeniowy.
 
Kursant  odbywający 430h kurs instruktora arteterapii realizuje tylko rozszerzoną część praktyczną kursu, tzn. musi opanować rozszerzony materiał części teoretycznej, napisać 6 krótkich prac zaliczeniowych, wziąć, co najmniej dwa razy, udział w czacie, odbyć 300h zajęć praktycznych oraz rozwiązać test zaliczeniowy.
 
Zajęcia praktyczne Kursanci mogą odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie placówkach, np. warsztatach terapii zajęciowej, bądź w innych placówkach prowadzących arteterapię, np. w domach pomocy społecznej, środowiskowych domach samopomocy, świetlicach środowiskowych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz w innych instytucjach.

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych - wzory wypełnionych dzienniczków - materiały na kurs arteterapii.

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora instytucji, w których Kursant odbywa zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Kursantowi ocenę zaliczeniową.

 

Dlaczego warto wybrać rodzaj kursu z odbyciem zajęć praktycznych?
Wielu pracodawców oczekuje od swoich przyszłych pracowników posiadania doświadczenia zawodowego, bądź odbytych praktyk. Kursanci, którzy ukończą kurs z odbyciem zajęć praktycznych mają na zaświadczeniu wpisaną ilość godzin praktyk (patrz zaświadczenia). Dzięki czemu spełniają wymagania pracodawcy. Inni pracodawcy wymagają od swoich pracowników posiadania zaświadczenia o ukończeniu co najmniej 100h kursu.
Co należy zrobić, żeby zapisać się na jeden z kursów arteterapii odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
       na odległość?.

        W celu zapisania się na kurs arteterapii należy:

       1. Wybrać rodzaj kursu

       2. Wypełnić podanie - podanie

       3. Przesłać kserokopie, skan, bądź zdjęcie pierwszej strony świadectwa ukończenia szkoły średniej i wysłać je na adres

            email: szkolaoptima@o2.pl  bądź  pzszoptima@o2.pl

       4. dokonać wpłaty.

Co Kursant otrzymuje po ukończeniu kursów arteterapii odbywających się w formie 
z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?. 
 
Kursant biorący udział w kursach arteterapii odbywającym się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej. Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
 
Po ukończeniu 30h kursu elementy arteterapii Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:  
 

      zaświadczenie   suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 50h kursu elementy arteterapii Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie   suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 70h kursu elementy arteterapii Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie   suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 100h kursu podstaw arteterapii Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie   suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 170h kursu podstaw arteterapii Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie   suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 205h kursu instruktora arteterapii Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie   suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 430h kursu instruktora arteterapii Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

      zaświadczenie   suplement do zaświadczenia

Do kogo skierowane są kursy arteterapii odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.
 
      Kursy arteterapii odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość skierowane są przede wszystkim do osób, które ze względu na odległość oraz obowiązki zawodowe i rodzinne, a także ze względu na niedogodne dni zjazdów nie są wstanie wziąć udziału w kursie organizowanym w formie zaocznej.
forma zajęć: 
 
     Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
     
        Kurs składa się z:

   -  wykładów (materiałów szkoleniowych do samodzielnego opanowania)

   -  czatu dyskusyjnego

    -  zadań do samodzielnego wykonania

 

     Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii dowodu osobistego
     oraz dokonaniu  wpłaty (całości, bądź części) każdy kursant otrzymuje dostęp do
     szkolnej platformy edukacyjnej, na której
      zamieszczane są lekcje. Za pośrednictwem platformy edukacyjnej, Kursanci przekazują również
      nauczycielowi  prowadzącemu wykonane samodzielnie zadania oraz uczestniczą w dyskusjach na
     forum. 
      Link do dostępu do platformy edukacyjnej Kursanci otrzymują e-mailem.
 

Wszystkie trzy metody szkoleniowe pozwalają na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, ze zwróceniem uwagi na sprawne konstruowanie scenariuszy zajęć w odniesieniu do wieku uczestników, ich zdiagnozowanego problemu i zainteresowań. Ponadto uczestnicy zapoznają się z możliwościami zastosowania w praktyce z pacjentem plastykoterapii, biblioterapii, muzykoterapii, teatroterapii, filmoterapii i poznają specyfikę stosowania różnorodności zajęć w szkołach, oddziałach szpitalnych, placówkach terapii uzależnień, środowiskowych domach samopomocy, warsztatach  terapii zajęciowej, domach kultury i innych placówkach. 

Kursy są odpłatne. 
 
  Odpłatność za kurs wynosi: 
         - 30h kurs elementy arteterapii - 340,00 zł,
        - 50h kurs elementy arteterapii - 450,00 zł - osoby wpłacające z góry całą kwotę wpłacają - 400,00 zł,
        - 70h kurs elementy arteterapii - 560,00 zł - osoby wpłacające z góry całą kwotę wpłacają - 510,00 zł,
        - 100h kurs podstaw arteterapii - 660,00 zł - osoby wpłacające z góry całą kwotę wpłacają - 600,00 zł,
        - 170h kurs podstaw arteterapii - 720,00 zł - osoby wpłacające z góry całą kwotę wpłacają - 660,00 zł,
        - 205h kurs instruktora arteterapii - 990,00 zł - osoby wpłacające z góry całą kwotę wpłacają - 890,00 zł,
        - 430h kurs instruktora arteterapii - 1090,00 zł - osoby wpłacające z góry całą kwotę wpłacają - 990,00 zł,
 
  Wpłat należy dokonywać na konto:
  Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
  ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin
  nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   
  tytułem: kurs arteterapii
Masz pytania odnośnie kursu?. 
 
Dzwoń: 94 340-39-72,  94 344-51-19
600-297-157   
 
lub pisz odpiszemy. 
 
 

 

 

 

 

Co należy uczynić, żeby ukończyć jeden z kursów arteterapii odbywający się w formie z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość (on - line)?
W celu odbycia kursów arteterapii z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:
 
1. Opanować materiał kształcenia znajdujący się na szkolnej platformie edukacyjnej. Zobacz przykładową lekcję.

 

2. Napisać krótkie prace zaliczeniowe na tematy mieszczone pod lekcjami. Prace zaliczeniowe Kursanci przesyłają

    bezpośrednio na szkolną platformę edukacyjną.

 

3. Rozwiązać test zaliczeniowy i odesłać go na adres szkoły - Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej     

    Optima ul. Zwycięstwa 147  75-604 Koszalin

4. Kursanci, którzy biorą udział w 100h, 170h, bądź 205h, czy 430h kursie arteterapii odbywają 30, bądź 100, 130,

    bądź 300h zajęć praktycznych. 

    Po zakończeniu zajęć praktycznych Kursanci przesyłają na adres szkoły wypełniony, podpisany i oceniony dzienniczek zajęć praktycznych - adres do wysyłki - Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima ul. Zwycięstwa 147  75-604 Koszalin

Co należy uczynić, żeby zapisać się, odbyć i ukończyć:
30h, 50h, 70h kurs elementy arteterapii, 100h, 170h kurs podstaw arteterapii oraz 205h, bądź 430h kurs instruktora arteterapii odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na  odległość (on - line)?.

W celu odbycia jednego z wyżej wymienionych kursów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Wypełnić podanie 

     podanie
 
2.  Przesłać do szkoły wymagane dokumenty - skan, zdjęcie, kserokopie pierwszej strony świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych).
Kserokopie prosimy wysłać na adres: 
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
      ul. Zwycięstwa 147                               
      75-604 Koszalin
       bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl                 pzszoptima@o2.pl
 
3. Dokonać wpłaty. 
Opłata za 30h kurs elementy arteterapii wynosi 340,00 zł (słownie: trzysta czterdzieści złotych). 
 
Opłata za 50h kurs elementy arteterapii wynosi 450,00 zł (słownie: czterysta pięćdziesiąt złotych). Osoby wpłacające z góry całą kwotę wpłacają - 400,00 zł (słownie: czterysta złotych).
 
Opłata za 70h kurs elementy arteterapii wynosi 560,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych). Osoby wpłacające z góry całą kwotę wpłacają - 510,00 zł (słownie: pięćset dziesięć złotych)
 
Opłata za 100h kurs podstaw arteterapii wynosi 660,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 5 rat.
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 600,00 zł (słownie: sześćset złotych 00/100).
 
Opłata za 170h kurs podstaw arteterapii wynosi 720,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 5 rat.
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 660,00 zł (słownie: sześćset sześćdziesiąt złotych 00/100).
 
Opłata za 205h kurs instruktora arteterapii wynosi 990,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 5 rat.
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 890,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
 
Opłata za 430h kurs instruktora arteterapii wynosi 1090,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćdziesiąt złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 5 rat.
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 990,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
 

             Wpłat należy dokonywać na konto:

             Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

             ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

             nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

             tytułem: (ilość godzin) np. 205h kurs arteterapii

 

4. Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu skanu, zdjęcia, kserokopii świadectwa ukończenia szkoly średniej oraz zaksięgowaniu się wpłaty na koncie szkoły Kursanci, 

otrzymują: e-mailem i listem poleconym: 

          - dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się lekcje oraz tematy prac zaliczeniowych,
          - dzienniczek zajęć praktycznych, wraz z instrukcją wypełniania,
          - test zaliczeniowy,
          - rachunek na wpłaconą kwotę.      
Jak korzystać z kursu i jakie są warunki zaliczenia kursu:
  1. Warto i należy uczyć się systematycznie. Z tego powodu ważne jest, aby regularnie czytać udostępniane materiały edukacyjne, brać czynny udział w dyskusjach oraz na czas wykonywać zadania.
  2. Wszystkie treści, których znajomość jest niezbędna do pomyślnego zaliczenia kursu są dostępne bezpośrednio na platformie Szkoły Optima.
  3. Jeżeli w trakcie kursu mają Państwo pytania - można je bezpośrednio zadać prowadzącemu.
  4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu zostanie wydane tylko i wyłącznie osobom, które uzyskały powyżej 50% punktów.
  5. Punkty zdobywa się za aktywny udział w dyskusjach oraz za wykonane zadania (skala punktowa od 0 do 10, gdzie 10 punktów to najwyższa ocena).
Nabór na kurs odbywa się cały czas w sposób ciągły (trwa cały czas). Rekrutacja ciągła.
Program kursu zawiera następujące treści:

  1. Cele, zadania i techniki w arteterapii. Rozwój arteterapii w Polsce. Zastosowanie arteterapii wobec osób z określonym problemem diagnostycznym.
  2. Plastykoterapia jako najczęściej stosowana i o szerokim spektrum działania.
  3. Biblioterapia w pracy profilaktycznej.
  4. Muzykoterapia w pracy z dziećmi i młodzieżą.
  5. Teatroterapia i wykorzystanie technik teatralnych
  6. Filmoterapia i sposób analizowania treści filmu przeznaczonego do
 terapii.

Czas trwania kursów:
 
Każdy kursant odbywa kurs we własnym tempie. W zależności od własnych możliwości czasowych.
 
Każdy może rozpocząć i zakończyć kurs we własnym tempie.
program kursu:
 
Program kursów arteterapii jest programem autorskim.
cel  kursu:
 
Celem kursu jest zapoznanie kursantów z walorami uzupełniającej formy pracy procesu edukacji i terapii – arteterapii czyli leczenia przez sztukę. Udział w kursie umożliwi również zapoznanie się jego uczestników z rodzajami arteterapii – biblioterapią, plastyko terapią, choreoterapią, muzykoterapią, teatroterapią i filmoterapią oraz wykorzystaniem dobrodziejstw każdego z rodzajów w odniesieniu do konkretnego problemu diagnostycznego.
Do kogo skierowane są kursy arteterapii?
 
Kurs ma wspomóc pracę osób będących w służbie  drugiemu człowiekowi, który to z powodu różnych zawirowań życiowych  wymaga pomocy i wsparcia psychicznego. Docelowo  więc szkolenie skierowane jest do osób zatrudnionych ośrodkach pomocy społecznej, w warsztatach terapii zajęciowej, świetlicach środowiskowych, w organizacjach pozarządowych – fundacjach lub stowarzyszenia. Nasz kurs skierowany jest również do nauczycieli, pedagogów szkolnych, opiekunów świetlic socjoterapeutycznych, opiekunów osób niepełnosprawnych, opiekunek środowiskowych, instruktorów zajęć pozaszkolnych, jako forma doskonalenia  własnego warsztatu pracy. Zapraszamy również do udziału w szkoleniu wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką. Od uczestników kursu nie są wymagane tzw. uzdolnienia plastyczne ani inne kierunkowe uzdolnienia.
Wszystko na temat kursów arteterapii odbywających się w:
 
formie zaocznej oraz w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line):
 
      - 30h kursu elementy arteterapii  - podanie
 
      - 50h kursu elementy arteterapii  - podanie
 
      - 70h kursu elementy arteterapii  - podanie
 
      - 100h kursu podstawowego arteterapii  - podanie
 
      - 170h kursu podstawowego arteterapii  - podanie
 
      - 205h kursu instruktora arteterapii  - podanie
 
      - 430h kursu instruktora arteterapii  - podanie
Zapoznaj się z również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów, odbywającymi się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: kursami terapii zajęciowej, kursem aktywizacji osoby podopiecznej, kursami muzykoterapii dla terapeutówkursami biblioterapii dla terapeutówkursami instruktora kulturalno - oświatowegokursami animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią
kursy arteterapii

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel: 600-297-157

Skontaktuj się z nami

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel. 94 340-39-72

94 344-51-19

600-297-157 

ul. Zwycięstwa 147

75-604 Koszalin

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.