google-site-verification=qiRQGZB1j-4CSbRzaP9RGCawBrXQiO8XR54Y9QXgeyY

Masz pytania odnośnie kursu?.

Pisz lub dzwoń - zakładka kontakt

Co należy uczynić, żeby ukończyć kurs animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)?

W celu odbycia kursu animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

 

1. Opanować materiał kształcenia znajdujący się na szkolnej platformie edukacyjnej, bądź na płycie. Zobacz przykładową lekcję.

2. Napisać krótkie prace zaliczeniowe na tematy mieszczone pod lekcjami. Prace zaliczeniowe Kursanci przesyłają bezpośrednio na szkolną platformę edukacyjną.

3. Wziąć udział w co najmniej 2 czatach,

4. Rozwiązać test zaliczeniowy i odesłać go na adres szkoły - Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima ul. Zwycięstwa 147 75-604 Koszalin

5. Kursanci, którzy biorą udział w 120h, bądź 170h, czy 220h kursie instruktora kulturalno-oświatowego odbywają 50, bądź 100, bądź 150h zajęć praktycznych.

Po zakończeniu zajęć praktycznych Kursanci przesyłają na adres szkoły wypełniony, podpisany i oceniony dzienniczek zajęć praktycznych - adres do wysyłki - - Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima ul. Zwycięstwa 147 75-604 Koszalin

Co należy uczynić, żeby zapisać się, odbyć i ukończyć:

70h kurs animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią

120h kurs animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią

170h kurs animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią

220h kurs animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią

odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość? (on - line).

 

W celu odbycia jednego z wyżej wymienionych kursów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Wypełnić podanie

podanie

 

2. Przesłać do szkoły wymagany dokument - kserokopie, skan, zdjęcie pierwszej strony świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych.

Kserokopie prosimy wysłać na adres:

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima

ul. Zwycięstwa 147

75-604 Koszalin

bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl    pzszoptima@o2.pl

 

3. Dokonać wpłaty

 

Opłata za 70h kurs animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią
wynosi 530,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści złotych). 
Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 480,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100).

 

Opłata za 120h kurs animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią

wynosi 670,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych).
Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.

Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 620,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia złotych 00/100).

 

Opłata za 170h kurs animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią

wynosi 770,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt złotych).
Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.

Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 720,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia złotych 00/100).

 

Opłata za 220h kurs animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią

wynosi 870,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt złotych).
Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.

Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 820,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia złotych 00/100).

 

Wpłat należy dokonywać na konto:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002

tytułem: 70h, 120h, bądź 170h, bądź 220h kurs animacji kultury

 

4. Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii wymaganych dokumentów oraz

zaksięgowaniu się wpłaty na koncie szkoły Kursanci otrzymują e-mailem:

- dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się lekcje oraz tematy prac zaliczeniowych,

- dzienniczek zajęć praktycznych, wraz z instrukcją wypełniania,

- test zaliczeniowy,

- rachunek na wpłaconą kwotę.

przebieg

 

120h, 170h, 220h kursu animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią

Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

 

Kurs składa się z:

- lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do samodzielnego opanowania)

- zadań do samodzielnego wykonania (krótkich prac kontrolnych)

- testu zaliczeniowego,

- zajęć praktycznych

Kursanci odbywający 120h kurs odbywają 50h zajęć praktycznych,

Kursanci odbywający 170h kurs odbywają 100h zajęć praktycznych,

Kursanci odbywający 220h kurs odbywają 150h zajęć praktycznych,

 

Zajęcia praktyczne Kursant może odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranej przez siebie w placówce, w której jest prowadzona animacja kultury).

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych.

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora warsztatów terapii zajęciowej, w których Kursant odbywa zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Kursantowi ocenę zaliczeniową. Przykłady poprawnie wypełnionych dzienniczków znajdują się na podstronie - materiały na kurs instruktora kulturalno-oświatowego.

przebieg
 
70h kursu animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią
Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
 
Kurs składa się z:
-  lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do samodzielnego opanowania),
-  zadań do samodzielnego wykonania (krótkich prac kontrolnych),
- testu zaliczeniowego,
- czatu.
Czym różnią się poszczególne kursy animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią, tj.: 70h kurs od 120h kursu oraz od kursów 170h i 220h?
 
Kursy różnią się od siebie ilością godzin przeznaczonych na zajęcia praktyczne.
Kursant odbywający 70h kurs animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią realizuje tylko część praktyczną kursu, tzn. musi opanować materiał części teoretycznej, napisać prace zaliczeniowe, wziąć, co najmniej dwa razy, udział w czacie oraz rozwiązać test zaliczeniowy.
Kursant  odbywający 120h kurs animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią oprócz części teoretycznej musi odbyć 50h zajęć praktycznych.
Kursant  odbywający 170h kurs animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią oprócz części teoretycznej musi odbyć 100h zajęć praktycznych.
Kursant  odbywający 220h kurs animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią oprócz części teoretycznej musi odbyć 150h zajęć praktycznych.
 
Zajęcia praktyczne Kursanci mogą odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie placówkach, np. w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, świetlicach środowiskowych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz w innych instytucjach prowadzących działalność animacji kulturalno - oświatowej.

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych - wzory wypełnionych dzienniczków - materiały na kurs animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią .

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora instytucji, w których Kursant odbywa zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Kursantowi ocenę zaliczeniową.

Dlaczego warto wybrać rodzaj kursu z odbyciem zajęć praktycznych?
Wielu pracodawców oczekuje od swoich przyszłych pracowników posiadania doświadczenia zawodowego, bądź odbytych praktyk. Kursanci, którzy ukończą kurs z odbyciem zajęć praktycznych mają na zaświadczeniu wpisaną ilość godzin praktyk (patrz zaświadczenia). Dzięki czemu spełniają wymagania pracodawcy. Inni pracodawcy wymagają od swoich pracowników posiadania zaświadczenia o ukończeniu co najmniej 100h kursu.

Jakie uprawnienia daje mi ukończenie kursu animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

Kursant biorący udział w kursie animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią odbywającego się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej. Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

 

Po ukończeniu 70h kursu animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

zaświadczenie suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 120h kursu animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

zaświadczenie suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 170h kursu animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

zaświadczenie suplement do zaświadczenia

Po ukończeniu 220h kursu animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

zaświadczenie suplement do zaświadczenia

Nabór na kurs odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line) trwa cały czas w sposób ciągły.

Kurs można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kursantowi terminie.

Do kogo skierowane są kursy animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią?.

 

Kursy animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line), skierowane są głównie do osób pracujących na stanowiskach animatora kultury, bądź w swojej pracy wykonujących elementy animacji kultury w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, świetlicach środowiskowych, domach pomocy społecznych, w pozostałych instytucjach opiekuńczych oraz w innych instytucjach prowadzących działalność kulturalno - oświatową.

Kursy skierowane są także do osób, nie pracujących w zawodzie, a chcących poszerzyć swoją wiedzę o program kursu.

forma zajęć:

Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

Wszystko na temat:

 

kursów animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią


odbywających się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line):

 

70h kursów animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią - podanie

 

120h kursów animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią - podanie

 

170h kursów animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią - podanie

 

220h kursów animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią - podanie

 

Program kursów animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią  jest programem autorskim.Program kursu został opracowany pod kątem osób pracujących, bądź mających zamiar rozpocząć pracę na stanowisku animatora kultury w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, świetlicach środowiskowych, środowiskowych domach samopomocy, w fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się aktywizacją osób podopiecznych, w ośrodkach rehabilitacyjnych i podobnych instytucjach opiekuńczych, gdzie wymagana jest praca z podopiecznym. Główną uwagę w programie kursu położyliśmy na opanowanie rodzajów terapii zajęciowej, ze szczególnym uwzględnieniem metod arteterapii.

Cel kursów animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią

 

Celem kursów jest przygotowanie do pracy na stanowisku animatora kultury.

Zapoznaj się z również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów, odbywającymi się w formie w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość: kursami terapii zajęciowej, kursem arteterapii, kursem aktywizacji osoby podopiecznej, kursem muzykoterapii dla terapeutów, kursem biblioterapii dla terapeutów, kursem instruktora kulturalno - oświatowego. Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi kursami dla terapeutów: https://optima.szkola.pl/KURSY-szkolenia.php bądź: https://optima.szkola.pl/platformamoodle

Podbudowa kursów: wykształcenie średnie.

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel: 600-297-157

Skontaktuj się z nami

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel. 94 340-39-72

94 344-51-19

600-297-157 

ul. Zwycięstwa 147

75-604 Koszalin

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.