google-site-verification=qiRQGZB1j-4CSbRzaP9RGCawBrXQiO8XR54Y9QXgeyY

Masz pytania odnośnie kursu?.

Pisz lub dzwoń - zakładka kontakt

Co należy zrobić, żeby zapisać się na 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów

odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

 

W celu zapisania się na 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

 

1. Wypełnić podanie 

       podanie

 
2.  Przesłać do szkoły wymagany dokument - skan, zdjęcie, kserokopie pierwszej strony świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych).
Kserokopie prosimy wysłać na adres: 
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima                  
      ul. Zwycięstwa 147                               
      75-604 Koszalin
      bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl                 pzszoptima@o2.pl
 
3. Dokonać wpłaty. 
Opłata za kurs wynosi 990,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych).
Opłatę można podzielić maksymalnie na 5 rat.
Dokonać wpłaty. Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).
Osoby wpłacające z góry całą kwotę wpłacają 890,00 zł (osiemset dziewięćdziesiąt złotych).
 

Wpłat należy dokonywać na konto:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   

tytułem: kurs oligofrenopedagogiki
 
Po zaksięgowaniu wpłaty na koncie otrzymacie Państwo:
dostęp do platformy e-learningowej, na której znajdują się wszystkie niezbędne materiały do ukończenia kursu.
 

Co należy uczynić, żeby ukończyć 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?

W celu odbycia kursu 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Odbyć 150 godzin zajęć praktycznych (zajęcia praktyczne możecie Państwo odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie placówkach, np. w warsztatach terapii zajęciowej, bądź w placówce, w której jest prowadzona terapia zajęciowa).

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych - wzory wypełnionych dzienniczków - materiały na kurs oligofrenopedagogikę.
 

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora placówki, w której odbywacie zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Państwu ocenę zaliczeniową.

2. Napisać pierwszą pracę zaliczeniową na jeden z dwóch podanych niżej tematów:
a.  Charakterystyka funkcjonowania dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym, będących w wieku wczesnoszkolnym.
b. Rola i sposoby integracji osób z niepełnosprawnością intelektualną ze środowiskiem lokalnym.
 
3. Napisać drugą pracę zaliczeniową na jeden z dwóch podanych niżej tematów: 
  a. Wybrane metody pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie
  b. Sposoby eliminowania zachowań trudnych prezentowanych przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną 
 
4. Opracować 5 scenariuszy zajęć (w cyklu) w zakresie funkcjonowania osobistego i społecznego.
 
5. Opanować przesłane przez szkołę materiały dydaktyczne.
 
6.  Rozwiązać test zaliczeniowy.

Wszystko na temat: 270h kurs OLIGOFRENOPEDAGOGIKI
 dla terapeutów
 
 w formie: z zastosowaniem metod i technik  kształcenia na odległość (samokształcenie kierowane)
 
podbudowa (wymagania): wykształcenie minimum  średnie
Nabór na kurs trwa cały czas (rekrutacja ciągła)
Kurs można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kurantowi, terminie.

Do kogo skierowany jest 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?. 
 
Kurs 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość skierowany jest przede wszystkim do osób wykonujących zawód terapeuty zajęciowego, bądź w swojej pracy wykonujących elementy terapii zajęciowej, a także do innych osób pracujących z ludźmi niepełnosprawnymi intelektualnie, którzy ze względu na odległość oraz obowiązki zawodowe i rodzinne, a także ze względu na niedogodne dni zjazdów nie są wstanie wziąć udziału w kursie organizowanym w formie zaocznej.
 
Jakie kwalifikacje daje mi 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?.
 
Kursant biorący udział w 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej.Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima potwierdzające nabycie kwalifikacji z zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
 
               zaświadczenie - strona 1         zaświadczenie - strona 2
 
Jaki jest koszt 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

Koszt kursu 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość wynosi: 990,00 zł. Kursant może sobie rozłożyć powyższą kwotę na 2, 3, a nawet 4 raty, przy czym pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł. Kursanci wpłacający z góry całą kwotę wpłacają 890,00 zł.

Kiedy rozpoczyna się i kończy 270h kurs oligofrenopedagogiki dla terapeutów odbywający się w formie z zastosowaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

Kurs rozpoczynacie Państwo kiedy chcecie i zaliczacie go tak szybko jak chcecie.

270h kursy  OLIGOFRENOPEDAGOGIKI dla terapeutów
 
Kurs jest przeznaczony dla terapeutów zajęciowych, instruktorów terapii, pracowników warsztatów terapii zajęciowej, osób zatrudnionych
w środowiskowych domach samopomocy, ogniskach i świetlicach środowiskowych,  socjoterapeutycznych, placówkach uzależnień i pokrewnych. W domach pomocy społecznej, domach dziennego pobytu. W kursie mogą uczestniczyć również pracownicy ośrodków opieki społecznej oraz inne osoby na co dzień pracujący z ludźmi niepełnosprawnymi intelektualnie. 
 
podbudowa kursu (wymagania): wykształcenie minimum średnie
cel  kursu:
Celem kursu jest uzyskanie przez kursantów umiejętności i wiedzy niezbędnych do świadomego i refleksyjnego organizowania środowiska 
edukacyjnego uczniów, wychowanków, bądź podopiecznych o różnym stopniu niepełnosprawności i rodzaju sprzężeń. 
Nabycie umiejętności: diagnozy, monitorowania, oceny zachowań, postaw, wiedzy, umiejętności podopiecznych niepełnosprawnych umysłowo.
Nabycie umiejętności prowadzenia pracy w środowisku rodzinnym dzieci/ osób niepełnosprawnych umysłowo.
Program kursu jest programem autorskim opracowanym na podstawie programu ramowego "kursu kwalifikacyjnego z zakresu
oligofrenopedagogiki dla nauczycieli i wychowawców placówek dla dzieci upośledzonych umysłowo" Ministerstwa Edukacja Narodowej.
Nabór na kursy oligofrenopedagogiki odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  trwa cały czas.  
(nabór ciągły).
 
270h kurs kurs oligofrenopedagogiki odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kurantowi, terminie.

 

Uwaga: Kurs nie jest przeznaczony dla pracowników oświaty. Nauczyciele oraz inni pracownicy oświaty, w celu uzyskania uprawnień do pracy z dziećmi

niepełnoprawnymi intelektualnie, muszą ukończyć studia podyplomowe.

 

Wszystko na temat:

 

270h kursu oligofrenopedagogiki dla terapeutów - podanie


odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

 

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel: 600-297-157

Skontaktuj się z nami

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel. 94 340-39-72

94 344-51-19

600-297-157 

ul. Zwycięstwa 147

75-604 Koszalin

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.