google-site-verification=qiRQGZB1j-4CSbRzaP9RGCawBrXQiO8XR54Y9QXgeyY

Masz pytania odnośnie kursu?.

Pisz lub dzwoń - zakładka kontakt

Do kogo skierowane są kursy instruktora kulturalno - oświatowego?.

 

Kursy instruktora kulturalno - oświatowego odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line), skierowane są głównie do osób pracujących na stanowiskach pracownika/instruktora kulturalno - oświatowego, bądź w swojej pracy wykonujących elementy pracy kulturalno - oświatowej w warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, świetlicach środowiskowych, domach pomocy społecznych, w pozostałych instytucjach opiekuńczych oraz w innych instytucjach prowadzących działalność kulturalno - oświatową.

Kursy skierowane są także do osób, nie pracujących w zawodzie, a chcących poszerzyć swoją wiedzę o program kursu.

Czym różnią się poszczególne kursy instruktora kulturalno - oświatowego, tj.: 70h kurs od 120h kursu oraz od kursów 170h i 220h?

 

Kursy różnią się od siebie ilością godzin przeznaczonych na zajęcia praktyczne.

 

Kursant odbywający 70h kurs instruktora kulturalno - oświatowego realizuje tylko część praktyczną kursu, tzn. musi opanować materiał części teoretycznej, napisać prace zaliczeniowe, wziąć, co najmniej dwa razy, udział w czacie oraz rozwiązać test zaliczeniowy.

 

Kursant odbywający 120h kurs instruktora kulturalno - oświatowego oprócz części teoretycznej musi odbyć 50h zajęć praktycznych.

 

Kursant odbywający 170h kurs instruktora kulturalno - oświatowego oprócz części teoretycznej musi odbyć 100h zajęć praktycznych.

 

Kursant odbywający 220h kurs instruktora kulturalno - oświatowego oprócz części teoretycznej musi odbyć 150h zajęć praktycznych.

 

Zajęcia praktyczne Kursanci mogą odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranych przez siebie placówkach, np. w domach pomocy społecznej, warsztatach terapii zajęciowej, środowiskowych domach samopomocy, świetlicach środowiskowych, fundacjach i stowarzyszeniach oraz w innych instytucjach prowadzących działalność kulturalno - oświatową.

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych - wzory wypełnionych dzienniczków - materiały na kurs instruktora kulturalno-oświatowego.

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora instytucji, w których Kursant odbywa zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Kursantowi ocenę zaliczeniową.

 

Dlaczego warto wybrać rodzaj kursu z odbyciem zajęć praktycznych?

Wielu pracodawców oczekuje od swoich przyszłych pracowników posiadania doświadczenia zawodowego, bądź odbytych praktyk. Kursanci, którzy ukończą kurs z odbyciem zajęć praktycznych mają na zaświadczeniu wpisaną ilość godzin praktyk (patrz zaświadczenia). Dzięki czemu spełniają wymagania pracodawcy. Inni pracodawcy wymagają od swoich pracowników posiadania zaświadczenia o ukończeniu co najmniej 100h kursu.

Co należy uczynić, żeby ukończyć kurs instruktora kulturalno-oświatowego odbywający się w formie z wykorzystaniem metod

i technik kształcenia na odległość (on - line)?.

W celu odbycia kursu instruktora kulturalno-oświatowego z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

 

1. Opanować materiał kształcenia znajdujący się na szkolnej platformie edukacyjnej.

2. Napisać krótkie prace zaliczeniowe na tematy mieszczone pod lekcjami. Prace zaliczeniowe Kursanci przesyłają bezpośrednio na szkolną platformę edukacyjną.

3. Rozwiązać test zaliczeniowy i odesłać go na adres szkoły - Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima ul. Zwycięstwa 147 75-950 Koszalin

4. Kursanci, którzy biorą udział w 120h, bądź 170h, czy 220h kursie instruktora kulturalno-oświatowego odbywają 50, bądź 100, bądź 150h zajęć praktycznych.

Po zakończeniu zajęć praktycznych Kursanci przesyłają na adres szkoły wypełniony, podpisany i oceniony dzienniczek zajęć praktycznych - adres do wysyłki - Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima ul. Zwycięstwa 147 75-604 Koszalin

Co należy uczynić, żeby zapisać się, odbyć i ukończyć:

70h kurs instruktora kulturalno-oświatowego

120h kurs instruktora kulturalno-oświatowego

170h kurs instruktora kulturalno-oświatowego

220h kurs instruktora kulturalno-oświatowego

odbywający się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość? (on - line).

W celu odbycia jednego z wyżej wymienionych kursów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Wypełnić podanie

podanie

 

2. Przesłać do szkoły wymagane dokumenty – kserokopie, skan, zdjęcie świadectwa ukończenia szkoły średniej, bądź dyplomu ukończenia studiów wyższych).

Kserokopie prosimy wysłać na adres:

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima

ul. Zwycięstwa 147

75-604 Koszalin

bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl pzszoptima@o2.pl

 

3. Dokonać wpłaty.

 

Opłata za 70h kurs instruktora kulturalno-oświatowego wynosi 530,00 zł (słownie: pięćset trzydzieści złotych).
Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.

Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 480,00 zł (słownie: czterysta osiemdziesiąt złotych 00/100).

 

Opłata za 120h kurs instruktora kulturalno-oświatowego wynosi 670,00 zł (słownie: sześćset siedemdziesiąt złotych).
Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.

Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 620,00 zł (słownie: sześćset dwadzieścia złotych 00/100).

 

Opłata za 170h kurs instruktora kulturalno-oświatowego wynosi 770,00 zł (słownie: siedemset siedemdziesiąt złotych).
Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.

Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 720,00 zł (słownie: siedemset dwadzieścia złotych 00/100).

 

Opłata za 220h kurs instruktora kulturalno-oświatowego wynosi 870,00 zł (słownie: osiemset siedemdziesiąt złotych).
Opłatę można podzielić maksymalnie na 3 raty.

Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 820,00 zł (słownie: osiemset dwadzieścia złotych 00/100).

.

Wpłat należy dokonywać na konto:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002

tytułem: 70h, bądź 120h, bądź 170h, bądź 220h kurs instruktora kulturalno-oświatowego

 

4. Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii wymaganych dokumentów oraz zaksięgowaniu się wpłaty na koncie szkoły Kursanci, otrzymują: e-mailem:

- dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się lekcje  oraz tematy prac zaliczeniowych,

- dzienniczek zajęć praktycznych, wraz z instrukcją wypełniania,

- test zaliczeniowy,

- rachunek na wpłaconą kwotę.

 

przebieg

 

70h,  120h, 170h, 220h kursów instruktora kulturalno -  oświatowego

 

Kursy odbywają się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

 

Kursy składają się z:

- lekcji - wykładów (materiałów szkoleniowych do samodzielnego opanowania)

- zadań do samodzielnego wykonania (krótkich prac kontrolnych)

- testu zaliczeniowego,

- zajęć praktycznych

Kursanci odbywający 120h kurs odbywają 50h zajęć praktycznych,

Kursanci odbywający 170h kurs odbywają 100h zajęć praktycznych,

Kursanci odbywający 220h kurs odbywają 150h zajęć praktycznych,

 

Zajęcia praktyczne Kursant może odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranej przez siebie w placówce, w której jest prowadzona działalność kulturalno - oświatowa).

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych.

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora instytucji, w której Kursant odbywa zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Kursantowi ocenę zaliczeniową. Przykłady poprawnie wypełnionych dzienniczków znajdują się na podstronie - materiały na kurs instruktora kulturalno-oświatowego.

Cel kursów instruktora kulturalno - oświatowego.

 

Celem kursów jest przygotowanie do pracy na stanowisku instruktora kulturalno - oświatowego.

czas trwania kursu - odpowiednio: 70h, 120h, 170h, 220h

Nabór na kurs odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line) trwa cały czas w sposób ciągły.

Kurs można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kursantowi terminie.

Jakie uprawnienia daje mi ukończenie kursu instruktora kulturalno - oświatowego odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

Kursant biorący udział w kursie instruktora kulturalno - oświatowego odbywającego się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej. Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

 

Po ukończeniu 70h kursu instruktora kulturalno - oświatowego Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie: zaświadczenie 

Po ukończeniu 120h kursu instruktora kulturalno - oświatowego Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie: zaświadczenie 

Po ukończeniu 170h kursu instruktora kulturalno - oświatowego Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie: zaświadczenie 

Po ukończeniu 220h kursu instruktora kulturalno - oświatowego Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie: zaświadczenie 

W związku z faktem, że program kursu skierowany jest głównie do osób pracujących w sferze usług opiekuńczych istnieje możliwość, na życzenie Kursanta, o dopisek na zaświadczeniu, że dany Kursant ukończył np.: 120h kurs instruktora kulturalno - oświatowego w warsztatach terapii zajęciowej, bądź w domu pomocy społecznej, czy w instytucjach opiekuńczych, czy też w innej placówce.

Program kursów instruktora kulturalno - oświatowego jest programem autorskim. Program kursu został opracowany pod kątem osób pracujących, bądź mających zamiar rozpocząć pracę na stanowisku instruktora kulturalno - oświatowego w warsztatach terapii zajęciowej, domach pomocy społecznej, świetlicach środowiskowych, środowiskowych domach samopomocy, w fundacjach i stowarzyszeniach zajmujących się aktywizacją osób podopiecznych, w ośrodkach rehabilitacyjnych i podobnych instytucjach opiekuńczych, gdzie wymagana jest praca z podopiecznym. Główną uwagę w programie kursu położyliśmy na opanowanie rodzajów terapii zajęciowej, ze szczególnym uwzględnieniem metod arteterapii.     

Wszystko na temat:
 

kursów instruktora kulturalno - oświatowego
odbywających się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

 

70h kursu instruktora kulturalno - oświatowego - podanie

 
120h  kursu instruktora kulturalno - oświatowego -  podanie
 
170h  kursu instruktora kulturalno - oświatowego -  podanie
 
220h  kursu instruktora kulturalno - oświatowego -  podanie

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel: 600-297-157

Skontaktuj się z nami

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel. 94 340-39-72

94 344-51-19

600-297-157 

ul. Zwycięstwa 147

75-604 Koszalin

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.