google-site-verification=qiRQGZB1j-4CSbRzaP9RGCawBrXQiO8XR54Y9QXgeyY
Co należy zrobić, żeby zapisać się na 30h kurs aktywizacji osoby podopiecznej odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik 
kształcenia na odległość (on - line)?.

        W celu zapisania się na kurs arteterapii odbywający się w formie on - line należy:

        1. Wypełnić podanie - podanie

        2. Dołączyć kserokopie, zdjęcie, skan pierwszej strony świadectwa ukończenia szkoły średniej i przesłać je na adres email:

            szkolaoptima@o2.pl     pzszoptima@o2.pl

Do kogo skierowane są kursy aktywizacji osoby podopiecznej odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia 
na odległość?.
 
Kursy aktywizacji odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość skierowane są przede wszystkim do osób, 
które ze względu na odległość oraz obowiązki zawodowe i rodzinne, a także ze względu na niedogodne dni zjazdów nie są wstanie wziąć udziału w kursie organizowanym w formie zaocznej. 
forma zajęć: 

 

Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
 
          Kurs składa się z:

   -  wykładów (materiałów szkoleniowych do samodzielnego opanowania)

   - czatu dyskusyjnego

    -  zadań do samodzielnego wykonania

Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii, sanu, zdjęcia świadectwa ukończenia szkoły średniej oraz dokonaniu wpłaty każdy Kursant otrzymuje dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której zamieszczone są lekcje. Za pośrednictwem platformy edukacyjnej, kursanci przekazują również nauczycielowi prowadzącemu wykonane samodzielnie zadania.
Link do dostępu do platformy edukacyjnej kursanci otrzymują e-mailem.
 
Wszystkie trzy metody szkoleniowe pozwalają na zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce, ze zwróceniem uwagi na sprawne konstruowanie scenariuszy zajęć w odniesieniu do wieku uczestników, ich zdiagnozowanego problemu i zainteresowań. Ponadto uczestnicy zapoznają się z możliwościami zastosowania w praktyce z pacjentem plastykoterapii, biblioterapii, muzykoterapii, teatroterapii, filmoterapii i poznają specyfikę stosowania różnorodności zajęć.
Masz pytania odnośnie kursu?.
Dzwoń lub pisz odpiszemy - kontakt
Kurs trwa 30h - 2 tygodnie.
 
Nabór na kurs odbywa się cały czas w sposób ciągły (trwa cały czas).
Po ukończeniu kursu kursant otrzymuje zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
 

patrz - zaświadczenie - strona 1        patrz - zaświadczenie - strona 2

Kurs jest odpłatny.
 
Płatność za kurs wynosi: 390,00 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100) 
Wpłat należy dokonywać na konto:
Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima
ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin
nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002   
tytułem: kurs aktywizacji osoby podopiecznej
Program kursu aktywizacji osoby podopiecznej zawiera następujące treści:
                  1. Warsztat umiejętności interpersonalnych
                      - zabawy z zakresu komunikacji interpersonalnej
                  2. Terapia zajęciowa
                      - podstawowe pojęcia
                      - terapia zajęciowa jako metoda
                  3. Wstęp do arteterapii
                      - definicja
                      - historia powstania arteterapii
                      - rodzaje  arteterapii
                      - cele i zadania arteterapii
                      - formy terapii
                      - zasady prowadzenia zajęć
                      - cechy dobrego terapeuty
                      - pracownia do terapii
                      - zabawy do wykorzystania w procesie arteterapii
                  4. Socjoterapia
                      - istota socjoterapii
                      - struktura zajęć
                    - zasady pracy socjoterapeutycznej
                      - metody pracy z grupą
                      - wykorzystanie wybranych metod pracy z grupą
                  5. Ergoterapia
                      - cele ergoterapii
                      - obszary działalności
                      - ćwiczenia i warsztaty kreatywne
program kursu:
Program 30h kursu aktywizacji osoby niepełnosprawnej jest programem autorskim.
Do kogo skierowane są kursy aktywizacji osoby podopiecznej?
 
Kurs ma na celu wspomóc pracę osób udzielających w swojej pracy wsparcia i pomocy podopiecznym. Kurs skierowany jest do osób zatrudnionych ośrodkach pomocy społecznej, w warsztatach terapii zajęciowej, świetlicach środowiskowych, w organizacjach pozarządowych – fundacjach lub stowarzyszeniach. W kurs przeznaczony jest również dla opiekunów świetlic socjoterapeutycznych, opiekunów osób niepełnosprawnych, opiekunek środowiskowych, jako forma doskonalenia  własnego warsztatu pracy. Zapraszamy również do udziału w kursie wszystkich zainteresowanych powyższą tematyką. Od uczestników kursu nie są wymagane tzw. uzdolnienia plastyczne ani inne kierunkowe uzdolnienia  
oraz pokrewnych instytucjach.
cel  kursu:

Celem kursów aktywizacji osoby podopiecznej jest zapoznanie kursantów z metodami aktywizacji podopiecznych. Podczas kursu kursanci zostają zapoznani z metodami aktywizacji - metodami terapii zajęciowej – arteterapii czyli leczenia przez sztukę. Podczas kursu uczestnicy zostaną zapoznani z różnymi rodzajami arteterapii, a więc biblioterapią, plastyko terapią, choreoterapią, muzykoterapią, teatroterapią i filmoterapią oraz wykorzystaniem dobrodziejstw każdego z rodzajów w odniesieniu do konkretnego problemu diagnostycznego. Podczas kursu zostaną również poruszone metody ergoterapii oraz socjoterapii. 

Zapoznaj się z również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów, odbywającymi się w formie z wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość: kursami terapii zajęciowejkursem aktywizacji osoby podopiecznej, kursem muzykoterapii dla terapeutówkursem biblioterapii dla terapeutówkursami instruktora kulturalno - oświatowego, kursami animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią
Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów:  https://optima.szkola.pl/KURSY szkolenia.php https://optima.szkola.pl/platformamoodle
Zapoznaj się z również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów, odbywającymi się w formie z wykorzystaniem metod technik kształcenia na odległość: kursami terapii zajęciowejkursem aktywizacji osoby podopiecznej, kursem muzykoterapii dla terapeutówkursem biblioterapii dla terapeutówkursami instruktora kulturalno - oświatowego, kursami animacji kultury z terapią zajęciową i arteterapią
Zapoznaj się również z naszymi pozostałymi kursami i szkoleniami dla terapeutów:  https://optima.szkola.pl/KURSY szkolenia.php https://optima.szkola.pl/platformamoodle

Wszystko na temat:

 

30h kursu aktywizacji osoby podopiecznej - podanie


odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

 

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel: 600-297-157

Skontaktuj się z nami

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel. 94 340-39-72

94 344-51-19

600-297-157 

ul. Zwycięstwa 147

75-604 Koszalin

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.