google-site-verification=qiRQGZB1j-4CSbRzaP9RGCawBrXQiO8XR54Y9QXgeyY

Masz pytania odnośnie kursu?.

Pisz lub dzwoń - zakładka kontakt.

Program 80h szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

 

Moduł 1:  Rozwój  dziecka  w  okresie  wczesnego  dzieciństwa
 1.  Aspekty  rozwoju  dziecka
 2.  Źródła  szans  i zagrożeń  rozwoju  dziecka  w  wieku do  lat  3 
 3.  Mechanizmy  rozwoju  dziecka 
Moduł  2:  Stymulowanie  wszechstronnego rozwoju dziecka
1.  Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka 
2.  Planowanie  i  dokumentowanie  rozwoju  dziecka  w  codziennych  sytuacjach (powitanie,  pożegnanie,  posiłki,  czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)
3.  Kreowanie  przedmiotowego  i  społecznego  środowiska  rozwoju  dziecka  (czas, przestrzeń,  pomoce  do  wspierania dziecięcego  rozwoju) 
4.  Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się 
5.  Zabawa  jako  podstawowa  forma  aktywności  dziecka – zabawy  eksploracyjne,  muzyczne, rytmiczne,  plastyczne  i  techniczne 
6.  Wprowadzenie dziecka w kulturę 
7.  Budowanie  relacji  społecznych  z  dzieckiem,  rodzicami  i  lokalnymi  służbami odpowiedzialnymi  za  rozwój  dziecka
Moduł  3:  Kompetencje  opiekuna  dziecka
1.  Odpowiedzialność prawna opiekuna  
2.  Podstawy  medycyny  ratunkowej  (udzielanie  dziecku  pierwszej  pomocy)  
3.  Przepisy  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy 

Co należy uczynić, żeby ukończyć 80h szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

odbywającym się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)?

W celu ukończenia szkolenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

 

1. Opanować materiał kształcenia znajdujący się na szkolnej platformie edukacyjnej.

2. Po opanowaniu materiału szkoleniowego należy napisać 2 prace zaliczeniowe z pośród podanych 12 tematów (do wyboru).

3. Rozwiązać test zaliczeniowy i odesłać go na adres szkoły.

Adres do wysyłki:

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima

ul. Zwycięstwa 147

75-604 Koszalin

Co należy uczynić, żeby zapisać się, odbyć i ukończyć

80h szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym odbywającym się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość? (on - line).

W celu odbycia szkolenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Wypełnić podanie

podanie

 

2. Przesłać do szkoły wymagane dokumenty - kserokopie dokumentu ze zdjęciem i nr PESEL (czyli np.: kserokopie dowodu osobistego, bądź prawa jazdy, paszportu, czy innego dokumentu oraz kserokopie świadectwa ukończenia szkoły średniej). Kserokopie mogą być przekreślone.

Kserokopie prosimy wysłać na adres:

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima

ul. Zwycięstwa 147

75-950 Koszalin

bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl pzszoptima@o2.pl

 

3. Dokonać wpłaty.

Opłata za szkolenie wynosi 560,00 zł (słownie: pięćset sześćdziesiąt złotych).
Opłatę można podzielić maksymalnie na 5 raty.

Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100).

Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

Wpłat należy dokonywać na konto:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002

tytułem: 80h szkolenie dla opiekuna w żłobku

 

5. Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii wymaganych dokumentów oraz

zaksięgowaniu się wpłaty na koncie szkoły Kursanci

otrzymują: e-mailem:

- dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się lekcje oraz tematy prac zaliczeniowych,

- dzienniczek zajęć praktycznych, wraz z instrukcją wypełniania,

- test zaliczeniowy,

- rachunek na wpłaconą kwotę.

80h szkolenie uzupełniające dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

 

odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

 

składa się z:

- materiałów dydaktycznych do samodzielnego opanowania,

- zadań do samodzielnego wykonania - napisania 2 prac zaliczeniowych (prace zaliczeniowe można poprawiać),

- testu zaliczeniowego.

Jakie uprawnienia daje mi ukończenie 80h szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

 

Kursant biorący udział w szkoleniu odbywających się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo

zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej. Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Ukończenie kursu dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym daje uprawnienia wydawane na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego.

 

Po ukończeniu 80h szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

zaświadczenie   suplement do zaświadczenia

Cel kształcenia:

Celem 80h szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym jest nabycie przez Słuchaczy wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych związanych z zasadami organizowania i sprawowania opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech.

Celem nauczania jest przygotowanie Słuchaczy do pracy w charakterze opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym oraz zdobycie kwalifikacji do pełnienia funkcji wychowawczo-opiekuńczych, wykonywania zabiegów higieniczno-pielęgnacyjnych i dbania o prawidłowy rozwój i bezpieczeństwo dzieci do lat trzech.

Adresaci szkolenia:

Osoby chcące podjąć pracę jako dzienny opiekun:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób bez 6 – miesięcznego doświadczenia w pracy z dziećmi poprzedzającego okres zatrudnienia na stanowisku opiekuna a posiadających co najmniej średnie wykształcenie i co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi do lat 3.

Ponadto dziennym opiekunem może być osoba, która:

- daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

- wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony

na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Minimalne wymagania wobec osób uczestniczących w szkoleniu:
wykształcenie średnie

Czas trwania szkolenia:

80  godzin  (minimum  12  dni  szkoleniowych).

Nabór na kurs odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line) trwa cały czas w sposób ciągły.
Kurs można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kursantowi terminie.
Szkolenie w formie on-line daje takie same uprawnienia do podjęcia pracy opiekuna w klubie dziecięcym, placówkach zajmujących się opieką nad najmłodszymi oraz w charakterze opiekunki do dzieci do 3 roku życia, jak szkolenie odbyte w formie zaocznej.
Adresaci szkolenia w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on – line):

Szkolenie w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on – line) skierowane jest do osób, które ze względu na odległość oraz obowiązki zawodowe i rodzinne, a także ze względu na niedogodne dni zjazdów nie są wstanie wziąć udziału w kursie organizowanym w formie zaocznej, bądź stacjonarnej.

forma zajęć:
Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line).

 

Program szkolenia został opracowany na podstawie z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna

(Dz. U. Nr 69, poz. 368). Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Uwaga!

Pospiesz się.

Ze względu na zmianę przepisów szkolenia na opiekuna w żłobku w formie on-line można ukończyć tylko do września br.

 

Wszystko na temat:
 
80h szkolenia uzupełniającego dla opiekuna w żłobku
lub klubie dziecięcym

odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

 

 

 

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel: 600-297-157

Skontaktuj się z nami

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel. 94 340-39-72

94 344-51-19

600-297-157 

ul. Zwycięstwa 147

75-604 Koszalin

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.