google-site-verification=qiRQGZB1j-4CSbRzaP9RGCawBrXQiO8XR54Y9QXgeyY

Masz pytania odnośnie kursu?.

Pisz lub dzwoń - zakładka kontakt.

Program 40h szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna

 

 1. Udzielanie dziecku pierwszej pomocy

2. Umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów

3. Innowacyjne metody planowania, organizowania, monitorowania i dokumentowania procesu rozwoju dziecka.

 

Co należy uczynić, żeby ukończyć 40h szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna

odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)?

W celu ukończenia szkolenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

 

1. Opanować materiał kształcenia znajdujący się na szkolnej platformie edukacyjnej.

2. Po opanowaniu materiału szkoleniowego należy napisać 2 prace zaliczeniowe z pośród podanych 12 tematów (do wyboru).

3. Rozwiązać test zaliczeniowy i odesłać go na adres szkoły.

Adres do wysyłki:

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima

ul. Zwycięstwa 147

75-950 Koszalin

Co należy uczynić, żeby zapisać się, odbyć i ukończyć

40h szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna odbywające się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość? (on - line).

W celu odbycia szkolenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Wypełnić podanie

podanie

 

2. Przesłać do szkoły wymagane dokumenty - kserokopie, skan, zdjęcie pierwszej strony świadectwa ukończenia szkoły średniej. Kserokopie mogą być przekreślone.

Kserokopie prosimy wysłać na adres:

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima

ul. Zwycięstwa 147

75-950 Koszalin

bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl   pzszoptima@o2.pl

 

3. Dokonać wpłaty.

Opłata za szkolenie wynosi 460,00 zł (słownie: czterysta sześćdziesiąt złotych).
Opłatę można podzielić maksymalnie na 5 raty.

Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 400,00 zł (słownie: czterysta złotych 00/100).

Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

Wpłat należy dokonywać na konto:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002

tytułem: 40h szkolenie dla opiekuna

 

4. Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii wymaganego dokumentu oraz

zaksięgowaniu się wpłaty na koncie szkoły Kursanci

otrzymują: e-mailem:

- dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się lekcje oraz tematy prac zaliczeniowych,

- dzienniczek zajęć praktycznych, wraz z instrukcją wypełniania,

- test zaliczeniowy,

- rachunek na wpłaconą kwotę.

40h szkolenie uzupełniające dla dziennego opiekuna

 

odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

 

składa się z:

- materiałów dydaktycznych do samodzielnego opanowania,

- zadań do samodzielnego wykonania - napisania 2 prac zaliczeniowych (prace zaliczeniowe można poprawiać),

- testu zaliczeniowego.

  Jakie uprawnienia daje mi ukończenie 40h szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

 

Kursant biorący udział w szkoleniu odbywających się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo

zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej. Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Ukończenie kursu dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym daje uprawnienia wydawane na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego.

 

Po ukończeniu 40h szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

zaświadczenie   suplement do zaświadczenia

Cel kształcenia:

Celem 40h szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna jest przygotowanie Kursanta do pracy na stanowisku opiekuna w klubie dziecięcym.

Celem kursu jest przekazanie Kursantom wiadomości i umiejętności w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu opiekuna.

Adresaci szkolenia:

 

Szkolenie skierowane jest do osób, które:

  • posiadają kwalifikacje: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego

  • nie pracowały z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 12 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako dzienny opiekun.

 

Ponadto dziennym opiekunem może być osoba, która:

  • daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi

  • nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona

  • wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd

  • nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne

  • posiada warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem.

Minimalne wymagania wobec osób uczestniczących w szkoleniu:
wykształcenie średnie

Czas trwania szkolenia:

40  godzin  (minimum  7  dni  szkoleniowych).

Nabór na kurs odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line) trwa cały czas w sposób ciągły.
Kurs można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kursantowi terminie.

Szkolenie w formie on-line daje takie same uprawnienia do podjęcia pracy opiekuna w klubie dziecięcym, placówkach zajmujących się opieką nad najmłodszymi oraz w charakterze opiekunki do dzieci do 3 roku życia, jak szkolenie odbyte w formie zaocznej.

Adresaci szkolenia w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on – line):

Szkolenie w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on – line) skierowane jest do osób, które ze względu na odległość oraz obowiązki zawodowe i rodzinne, a także ze względu na niedogodne dni zjazdów nie są wstanie wziąć udziału w kursie organizowanym w formie zaocznej, bądź stacjonarnej.

forma zajęć:
Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line).

 

Program szkolenia został opracowany na podstawie z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna

(Dz. U. Nr 69, poz. 368). Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Uwaga!

Pospiesz się.

Ze względu na zmianę przepisów szkolenia na opiekuna w żłobku w formie on-line można ukończyć tylko do września br.

 

Wszystko na temat:
 
40h szkolenia uzupełniającego dla dziennego opiekuna podanie

odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

 

 

 

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel: 600-297-157

Skontaktuj się z nami

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel. 94 340-39-72

94 344-51-19

600-297-157 

ul. Zwycięstwa 147

75-604 Koszalin

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.