google-site-verification=qiRQGZB1j-4CSbRzaP9RGCawBrXQiO8XR54Y9QXgeyY

Masz pytania odnośnie kursu?.

Pisz lub dzwoń - zakładka kontakt.

Program  280h  szkolenia  dla  opiekuna  w  żłobku  lub  klubie  dziecięcym

Moduł  1:  Psychopedagogiczne  podstawy  rozwoju  jednostki 
     1.   Adaptacja  jako  rezultat  rozwoju 
     2.   Przebieg  rozwoju  jednostki  w  cyklu  życia 
     3.   Uwarunkowania procesu rozwoju jednostki 
     4.   Osiągnięcia rozwojowe  w  poszczególnych  etapach  życia  jednostki 
Moduł  2:  Rozwój  dziecka  w  okresie  wczesnego  dzieciństwa
     1.  Zadania rozwojowe  w  okresie  niemowlęcym  i  poniemowlęcym 
     2.  Aspekty  rozwoju  dziecka 
     3.  Źródła  szans  i  zagrożeń  rozwoju  dziecka  w  wieku  do  lat  3
     4.  Neurologiczne  podstawy  rozwoju  dziecka 
     5.  Mechanizmy  rozwoju  dziecka   
Moduł  3:  Stymulowanie  wszechstronnego rozwoju dziecka
     1.   Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka 
     2.   Planowanie  i  dokumentowanie  rozwoju  dziecka  w  codziennych  sytuacjach (powitanie,  pożegnanie,  posiłki,  czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)
     3.   Kreowanie  przedmiotowego  i  społecznego  środowiska  rozwoju  dziecka  (czas,  przestrzeń,  pomoce  do  wspierania dziecięcego  rozwoju) 
     4.  Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się 
     5.  Zabawa  jako  podstawowa forma  aktywności  dziecka – zabawy  eksploracyjne, muzyczne,  rytmiczne,  plastyczne  i  techniczne      
     6.  Wprowadzenie dziecka w kulturę 
     7.  Budowanie relacji  społecznych  z  dzieckiem, rodzicami  i  lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za  rozwój  dziecka  
Moduł  4:  Kompetencje  opiekuna  dziecka

     1.   Odpowiedzialność prawna opiekuna  
     2.   Podstawy  medycyny  ratunkowej  (udzielanie  dziecku  pierwszej  pomocy)  
     3.  Przepisy  bezpieczeństwa  i  higieny pracy 
     4.  Umiejętności  radzenia  sobie  ze stresem  i  rozwiązywania problemów  
     5.  Emisja głosu 

PRAKTYKI ZAWODOWE – 80 godzin  zegarowych
     1.   Warunki  realizacji  praktyk:
           Podstawą zaliczenia praktyki jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu praktyk oraz udokumentowanie przebiegu praktyki.
           W  trakcie  praktyk  Kursant  jest  zobowiązany  prowadzić  dziennik praktyk, który  po ich  zakończeniu  zostanie  zaopiniowany  przez  opiekuna  praktyk.

     W opinii o przebiegu praktyki powinny być wskazane osiągnięcia Kursanta oraz jego braki i trudności ujawniane w trakcie zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem               następujących kryteriów:
           1) przygotowanie merytoryczne (wiedza-umiejętności),
           2) umiejętności z zakresu organizacji i prowadzenia obserwacji,
           3) postawa praktykanta,
           4) przygotowanie interpersonalne do realizacji zadań opiekuna.

     2.   Wymiar godzinowy praktyk:
           80  godzin (minimum  12  dni roboczych  po  maksymalnie 7  godzin  dziennie
).

     3.   Miejsce odbywania praktyk:  Wybrany  przez  uczestnika  szkolenia  żłobek,  bądź  klub  dziecięcy.

     4.   Program praktyk:  

           1)  zapoznanie się ze strukturą organizacyjną żłobka i prowadzoną dokumentacją – 8  godzin,

           2)  poznanie warunków i specyfiki pracy w żłobku – 8 godzin,

           3)  obserwacja, a następnie samodzielne wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych – 40 godzin,

           4)  obserwacja, a następnie prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi według wcześniej przygotowanych konspektów – 24 godziny

Co należy uczynić, żeby ukończyć 280h szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)?.
 
W celu ukończenia szkolenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:
 
1. Opanować materiał kształcenia znajdujący się na szkolnej platformie edukacyjnej.

2. Po opanowaniu materiału szkoleniowego należy napisać 4 prace zaliczeniowe z pośród podanych 12 tematów (do wyboru).

3. Rozwiązać test zaliczeniowy i odesłać go na adres szkoły.

4. Odbyć 80h zajęć praktycznych.

Po zakończeniu zajęć praktycznych Kursanci przesyłają na adres szkoły wypełniony, podpisany i oceniony dzienniczek zajęć praktycznych.

Adres do wysyłki:
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima
ul. Zwycięstwa 147
75-681 Koszalin
Co należy uczynić, żeby zapisać się, odbyć i ukończyć
280h szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym odbywającym się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość? (on - line).

W celu odbycia szkolenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Wypełnić podanie

podanie

2. Przesłać do szkoły wymagany dokument - kserokopie, skan, zdjęcie świadectwa ukończenia szkoły średniej. Kserokopie mogą być przekreślone.
Kserokopie prosimy wysłać na adres:
Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima
ul. Zwycięstwa 147
75-681 Koszalin
bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl pzszoptima@o2.pl
 
3. Dokonać wpłaty.
Opłata za szkolenie wynosi 990,00 zł (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych).
Opłatę można podzielić maksymalnie na 5 raty.
Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 890,00 zł (słownie: osiemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100).
Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

Wpłat należy dokonywać na konto:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002

tytułem: 280h szkolenie dla opiekuna w żłobku

 

5. Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii, skanu, zdjęcia świadectwa ukończenia szkoły średniej,

zaksięgowaniu się wpłaty na koncie szkoły Kursanci

otrzymują: e-mailem:

- dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się lekcje oraz tematy prac zaliczeniowych,
- dzienniczek zajęć praktycznych, wraz z instrukcją wypełniania,
- test zaliczeniowy,
- rachunek na wpłaconą kwotę.
280h szkolenie dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym
 
odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)
składa się z:
- materiałów dydaktycznych do samodzielnego opanowania,
- zadań do samodzielnego wykonania - napisania 4 prac zaliczeniowych (prace zaliczeniowe można poprawiać),
- testu zaliczeniowego,
- 80h zajęć praktycznych (zajęcia praktyczne Kursant może odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranym przez siebie żłobku lub klubie dziecięcym).

 

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych.

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora placówki, w których Państwo odbywacie zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Państwu ocenę zaliczeniową. Przykłady poprawnie wypełnionych dzienniczków znajdują się na podstronie - materiały na kurs opiekuna w żłobku.

Jakie uprawnienia daje mi ukończenie 280h szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.
 
Kursant biorący udział w szkoleniu odbywających się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo
zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej. Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.
Ukończenie kursu dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym daje uprawnienia wydawane na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego.
 
Po ukończeniu 280h szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

zaświadczenie    suplement do zaświadczenia

Cel kształcenia:

Celem 280h szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym jest przygotowanie Kursanta do pracy na stanowisku opiekuna w żłobku, bądź klubie dziecięcym.

Celem kursu jest przekazanie Kursantom wiadomości i umiejętności w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu opiekuna. Wyposażenie ich w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, umożliwiających im realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej. Podstawami uzyskanych kompetencji będą treści z zakresu: pedagogiki wczesnodziecięcej, psychologii dziecka, opieki pielęgnacyjnej, pierwszej pomocy, prowadzenia zajęć metodycznych zapewniających właściwy dla wieku dziecka rozwój psychomotoryczny, edukacji małego dziecka, diagnozowania zaburzeń rozwojowych.

Adresaci szkolenia:

Osoby chcące podjąć pracę jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym:

- posiadające co najmniej wykształcenie średnie,

- nie posiadające kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela,

wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga

opiekuńczo wychowawczego,

- nie posiadające co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3.

Ponadto opiekunem w żłobku lub klubie dziecięcym może być osoba, która:

- daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została

jej zawieszona ani ograniczona,

- wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony

na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Minimalne wymagania wobec osób uczestniczących w szkoleniu:
wykształcenie średnie

Czas trwania szkolenia:

280 godzin, w tym 200 godzin zajęć szkoleniowych i 80 godzin praktyki zawodowej (minimum 40 dni szkoleniowych).

Nabór na kurs odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line) trwa cały czas w sposób ciągły.
Kurs można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kursantowi terminie.
Szkolenie w formie on-line daje takie same uprawnienia do podjęcia pracy w żłobku, klubie dziecięcym, placówkach zajmujących się opieką nad najmłodszymi oraz w charakterze opiekunki do dzieci do 3 roku życia, jak szkolenie odbyte w formie zaocznej.
Adresaci szkolenia w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on – line):

Szkolenie w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on – line) skierowane jest do osób, które ze względu na odległość oraz obowiązki zawodowe i rodzinne, a także ze względu na niedogodne dni zjazdów nie są wstanie wziąć udziału w kursie organizowanym w formie zaocznej, bądź stacjonarnej.

forma zajęć:
Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line).

 

Program szkolenia został opracowany na podstawie z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna

(Dz. U. Nr 69, poz. 368). Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Uwaga!

Pospiesz się.

Ze względu na zmianę przepisów szkolenia na opiekuna w żłobku w formie on-line można ukończyć tylko do września br.

 

Wszystko na temat:
 
280h szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym podanie

odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

 

 

 

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel: 600-297-157

Skontaktuj się z nami

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel. 94 340-39-72

94 344-51-19

600-297-157 

ul. Zwycięstwa 147

75-604 Koszalin

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.