google-site-verification=qiRQGZB1j-4CSbRzaP9RGCawBrXQiO8XR54Y9QXgeyY

Masz pytania odnośnie kursu?.

Pisz lub dzwoń - zakładka kontakt.

Program 160h szkolenia dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym

 

Moduł 1: Rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa
1. Aspekty rozwoju dziecka
2. Źródła szans i zagrożeń rozwoju dziecka w wieku do lat 3
3. Mechanizmy rozwoju dziecka
Moduł 2: Stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka
1. Rozpoznawanie potrzeb rozwojowych dziecka
2. Planowanie i dokumentowanie rozwoju dziecka w codziennych sytuacjach (powitanie, pożegnanie, posiłki, czynności higieniczne, odpoczynek, zabawa)
3. Kreowanie przedmiotowego i społecznego środowiska rozwoju dziecka (czas, przestrzeń, pomoce do wspierania dziecięcego rozwoju)
4. Opieka pielęgnacyjna i zdrowotna nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się
5. Zabawa jako podstawowa forma aktywności dziecka – zabawy eksploracyjne, muzyczne, rytmiczne, plastyczne i techniczne
6. Wprowadzenie dziecka w kulturę
7. Budowanie relacji społecznych z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka
Moduł 3: Kompetencje opiekuna dziecka
1. Odpowiedzialność prawna opiekuna
2. Podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy)
3. Przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

 

PRAKTYKI ZAWODOWE – 30 godzin

1. Warunki realizacji praktyk:
Praktyka zawodowa będzie realizowana na podstawie opracowanej przez organizatora instrukcji praktyki zawodowej.
Podstawą zaliczenia praktyki jest wypełnienie obowiązków wynikających z programu praktyk oraz udokumentowanie przebiegu praktyki.
W trakcie praktyk Kursant jest zobowiązany prowadzić dziennik praktyk, który po ich zakończeniu zostanie zaopiniowany przez opiekuna praktyk.

W opinii o przebiegu praktyki powinny być wskazane osiągnięcia Kursanta oraz jego braki i trudności ujawniane w trakcie zajęć, ze szczególnym uwzględnieniem następujących kryteriów:
1) przygotowanie merytoryczne (wiedza-umiejętności),
2) umiejętności z zakresu organizacji i prowadzenia obserwacji,
3) postawa praktykanta,
4) przygotowanie interpersonalne do realizacji zadań opiekuna.

 

2. Wymiar godzinowy praktyk:
30 godzin (minimum 5 dni roboczych po maksymalnie 7 godzin dziennie).

 

3. Miejsce odbywania praktyk:

Wybrany przez uczestnika szkolenia żłobek, bądź klub dziecięcy.

4. Program praktyk:
1) zapoznanie się ze strukturą organizacyjną żłobka i prowadzoną dokumentacją
2) poznanie warunków i specyfiki pracy w żłobku
3) obserwacja, a następnie samodzielne wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych

4) obserwacja, a następnie prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych z dziećmi według wcześniej przygotowanych konspektów

Co należy uczynić, żeby ukończyć 160h szkolenie dla dziennego opiekuna odbywającym się w formie

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)?

W celu ukończenia szkolenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

 

1. Opanować materiał kształcenia znajdujący się na szkolnej platformie edukacyjnej.

2. Po opanowaniu materiału szkoleniowego należy napisać 3 prace zaliczeniowe z pośród podanych 12 tematów (do wyboru).

3. Rozwiązać test zaliczeniowy i odesłać go na adres szkoły.

4. Odbyć 30h zajęć praktycznych.

Po zakończeniu zajęć praktycznych Kursanci przesyłają na adres szkoły wypełniony, podpisany i oceniony dzienniczek zajęć praktycznych.

Adres do wysyłki:

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima

ul. Zwycięstwa 147

75-604 Koszalin

Co należy uczynić, żeby zapisać się, odbyć i ukończyć

160h szkolenie dla dziennego opiekuna odbywającym się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość? (on - line).

W celu odbycia szkolenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość należy:

1. Wypełnić podanie

podanie

 

2. Przesłać do szkoły wymagane dokumenty - kserokopie, skan, zdjęcie pierwszej strony świadectwa ukończenia szkoły średniej. Kserokopie mogą być przekreślone.

Kserokopie prosimy wysłać na adres:

Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima

ul. Zwycięstwa 147

75-950 Koszalin

bądź zeskanować i przesłać na adres e-mail: szkolaoptima@o2.pl pzszoptima@o2.pl

 

3. Dokonać wpłaty.

Opłata za szkolenie wynosi 860,00 zł (słownie: osiemset sześćdziesiąt złotych).
Opłatę można podzielić maksymalnie na 5 raty.

Osoby wpłacające z góry pełną kwotę wpłacają 800,00 zł (słownie: osiemset złotych 00/100).

Minimalna pierwsza wpłata nie może być niższa niż 100,00 zł (słownie: sto złotych).

Wpłat należy dokonywać na konto:

Prywatny Zespół Szkół Zaocznych Optima

ul. Jaworowa 34, 75-681 Koszalin

nr rachunku: 35 1950 0001 2006 0265 6270 0002

tytułem: 160h szkolenie dla dziennego opiekuna

 

4. Po dokonaniu zapisów, czyli wypełnieniu podania oraz przesłaniu kserokopii, skanu pierwszej strony świadectwa ukończenia szkoły średniej

oraz po zaksięgowaniu się wpłaty na koncie szkoły Kursanci

otrzymują: e-mailem:

- dostęp do szkolnej platformy edukacyjnej, na której znajdują się lekcje oraz tematy prac zaliczeniowych,

- dzienniczek zajęć praktycznych, wraz z instrukcją wypełniania,

- test zaliczeniowy,

- rachunek na wpłaconą kwotę.

160h szkolenie dla dziennego opiekuna

 

odbywające się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

 

składa się z:

- materiałów dydaktycznych do samodzielnego opanowania,

- zadań do samodzielnego wykonania - napisania 3 prac zaliczeniowych (prace zaliczeniowe można poprawiać),

- testu zaliczeniowego,

- 30h zajęć praktycznych (zajęcia praktyczne Kursant może odbyć u siebie w zakładzie pracy, bądź w wybranym przez siebie żłobku lub klubie dziecięcym).

Potwierdzeniem odbycia zajęć praktycznych jest dzienniczek zajęć praktycznych.

Dzienniczek musi być wypełniony według instrukcji oraz podpisany i podstemplowany przez kierownika/dyrektora placówki, w których Państwo odbywacie zajęcia praktyczne. Z zajęć praktycznych kierownik/dyrektor ośrodka musi wystawić Państwu ocenę zaliczeniową. Przykłady poprawnie wypełnionych dzienniczków znajdują się na podstronie - materiały na kurs opiekuna w żłobku.

Jakie uprawnienia daje mi ukończenie 160h szkolenia dla dziennego opiekuna odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość?.

 

Kursant biorący udział w szkoleniu odbywających się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość otrzymuje takie samo

zaświadczenie o ukończeniu kursu, jak kursant biorący udział w kursie odbywającym się w formie zaocznej. Czyli zaświadczenie wydane na druku MEN przez Zachodniopomorskie Centrum Edukacji Zawodowej Optima zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Ukończenie kursu dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym daje uprawnienia wydawane na podstawie Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zakresu programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz opiekuna dziennego.

 

Po ukończeniu 160h szkolenia dla dziennego opiekuna Kursant otrzymuje następujące zaświadczenie:

zaświadczenie   suplement do zaświadczenia

Cel kształcenia:

Celem 160h szkolenia dla dziennego opiekuna jest przygotowanie Kursanta do pracy na stanowisku opiekuna dziecka.

Celem kursu jest przekazanie Kursantom wiadomości i umiejętności w zakresie niezbędnym do wykonywania zawodu opiekuna. Wyposażenie ich w wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu prawidłowości rozwoju i sprawowania opieki nad dzieckiem do 3 roku życia, umożliwiających im realizację funkcji opiekuńczej, wychowawczej i edukacyjnej.

Słuchacze otrzymają niezbędną wiedzę i umiejętności praktyczne do tworzenia bezpiecznego i stymulującego środowiska rozwoju każdemu dziecku, zgodnie z jego indywidualnymi możliwościami i potrzebami rozwojowymi. Umiejętności zdobyte podczas kursu zapewnią słuchaczom profesjonalne pełnienie roli opiekuna, który zagwarantuje każdemu, indywidualnemu dziecku szczęśliwy, wszechstronny i bezpieczny rozwój. Nabyte kompetencje umożliwią wspieranie rodzica w procesie wychowania dziecka o harmonijnym i nieharmonijnym rozwoju.

Adresaci szkolenia:

Osoby chcące podjąć pracę jako dzienny opiekun:

- posiadające co najmniej wykształcenie średnie,

- nie posiadające kwalifikacji: pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela, wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji               

  wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo wychowawczego,

- nie posiadające co najmniej dwuletniego doświadczenia w pracy z dziećmi do lat 3,

- posiadające warunki lokalowe zapewniające bezpieczną opiekę nad dzieckiem,

- odbyła nie wcześniej niż 2 lata przed rozpoczęciem pełnienia funkcji dziennego opiekuna szkolenie z udzielania dziecku pierwszej pomocy.

Ponadto dziennym opiekunem może być osoba, która:

- daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,

- nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została jej zawieszona ani ograniczona,

- wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony

  na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,

- nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne.

Minimalne wymagania wobec osób uczestniczących w szkoleniu:
wykształcenie średnie

Czas trwania szkolenia:

160  godzin,  w  tym  130  godzin  zajęć  szkoleniowych  i  30 godzin  praktyki  zawodowej (minimum  23  dni  szkoleniowe).

Nabór na kurs odbywający się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line) trwa cały czas w sposób ciągły.
Kurs można rozpocząć i skończyć w dowolnym, pasującym kursantowi terminie.
Szkolenie w formie on-line daje takie same uprawnienia do podjęcia pracy opiekuna w klubie dziecięcym, placówkach zajmujących się opieką nad najmłodszymi oraz w charakterze opiekunki do dzieci do 3 roku życia, jak szkolenie odbyte w formie zaocznej.
Adresaci szkolenia w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on – line):

Szkolenie w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on – line) skierowane jest do osób, które ze względu na odległość oraz obowiązki zawodowe i rodzinne, a także ze względu na niedogodne dni zjazdów nie są wstanie wziąć udziału w kursie organizowanym w formie zaocznej, bądź stacjonarnej.

forma zajęć:
Kurs odbywa się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line).

 

Program szkolenia został opracowany na podstawie z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie programów szkoleń dla opiekuna w żłobku lub klubie dziecięcym, wolontariusza oraz dziennego opiekuna

(Dz. U. Nr 69, poz. 368). Program szkolenia został zatwierdzony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

 

Uwaga!

Pospiesz się.

Ze względu na zmianę przepisów szkolenia na opiekuna w żłobku w formie on-line można ukończyć tylko do września br.

 

Wszystko na temat:
 
160h szkolenia dla dziennego opiekuna podanie

odbywającego się w formie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (on - line)

 

 

 

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel: 600-297-157

Skontaktuj się z nami

sekretariat@szkolaoptima.pl

tel. 94 340-39-72

94 344-51-19

600-297-157 

ul. Zwycięstwa 147

75-604 Koszalin

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.